Jak przygotować się na restrukturyzację: Kluczowe kroki dla pracowników i menedżerów

Kategorie:
Newsletter
Bądź z nami na bieżąco

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa to niezwykle istotny proces, który może zdecydować o przyszłości firmy, gdy znajduje się ona w trudnej sytuacji ekonomicznej. Przygotowanie do tego zadania wymaga zrozumienia, czym jest postępowanie restrukturyzacyjne oraz jakie kroki należy podjąć, aby proces ten przebiegał sprawnie. Warto wiedzieć, jakie są zadania menedżerów oraz jak przygotować zarówno kadrę kierownicza, jak i pozostałych pracowników. Poznaj  kluczowe informacje i wskazówki, które pomogą wszystkim efektywnie przejść przez okres zmian.

Czym jest i na czym polega restrukturyzacja?

Restrukturyzacja firmy to proces, który ma na celu poprawę stabilności finansowej i operacyjnej przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Działanie obejmuje zmiany strukturalne, zarządzanie zadłużeniem oraz możliwe zmiany strategiczne, mające na celu optymalizację efektywności operacyjnej. Proces restrukturyzacji trzeba wszcząć wtedy, gdy dany podmiot jest zagrożony niewypłacalnością. Niemniej warto to zrobić wcześniej, gdy niewypłacalność jest jeszcze odległą perspektywą. Im wcześniej powstanie plan restrukturyzacyjny, tym większe szanse, że przeprowadzona restrukturyzacja pozwoli uratować kluczowe aktywa i nie tylko przywrócić płynność finansową, ale wręcz wnieść poziom funkcjonowania przedsiębiorstwa na wyższy poziom.

Postępowanie restrukturyzacyjne jest formalnym procesem prawnym, regulowanym przez prawo restrukturyzacyjne, który umożliwia przedsiębiorcom skuteczne negocjowanie warunków spłaty długów z wierzycielami pod nadzorem sądowym, zwiększając tym samym szanse na uniknięcie upadłości. Proces ten zwykle rozpoczyna się od złożenia wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w sądzie, który po zatwierdzeniu umożliwia przedsiębiorstwu kontynuację działalności przy jednoczesnym przeprowadzaniu niezbędnych reform. Doradca restrukturyzacyjny odgrywa kluczową rolę, wspierając przedsiębiorstwo w sporządzaniu planu restrukturyzacji, który może zawierać propozycje układowe, renegocjację warunków umów czy restrukturyzację zobowiązań. W ramach postępowania dłużnik może także skorzystać z ochrony przed egzekucją, co jest istotne dla stabilizacji jego działalności w trakcie trwania procesu.

Postępowanie restrukturyzacyjne w różnych wariantach

Istnieje kilka różnych rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych. W każdej sytuacji wybiera się to najlepiej dostosowane do specyficznych potrzeb i kondycji finansowej danego przedsiębiorstwa. Wyróżniamy przede wszystkim: postępowanie sanacyjne, postępowanie układowe oraz przyspieszone postępowanie układowe. Każdy z procesów ma na celu zapewnienie przedsiębiorstwu możliwości powrotu do stabilności finansowej, jednak poszczególne rozwiązania różnią się podejściem, intensywnością działań oraz konsekwencjami dla dłużnika i wierzycieli.

  • Postępowanie sanacyjne – w przypadku postępowania sanacyjnego najważniejszym celem jest głęboka restrukturyzacja przedsiębiorstwa, które boryka się z poważnymi problemami finansowymi. Sąd powołuje nadzorcę sądowego, który ma za zadanie nadzorować działalność firmy oraz wprowadzać niezbędne działania sanacyjne. Zarządca ma pomóc w przywróceniu rentowności i zdolności płatniczej firmy, a ostatecznie uniknięcia ogłoszenia upadłości. Doradca restrukturyzacyjny odgrywa tu kluczową rolę, wspierając dłużnika w negocjacjach z wierzycielami oraz w opracowaniu i wdrażaniu planów naprawczych.
  • Postępowanie układowe – skupia się na restrukturyzacji zadłużenia przedsiębiorstwa poprzez zawarcie układu z wierzycielami, w tym rozwiązania kwestii wierzytelności spornych. W tego typu postępowaniu dłużnik ma możliwość samodzielnego przedstawienia propozycji układu, która następnie musi zostać zaakceptowana przez wierzycieli. Głosowanie nad układem odbywa się pod nadzorem sądu,. Udane postępowanie układowe kończy się zmniejszeniem długu lub zmianą warunków jego spłaty, co daje firmie szansę na kontynuację działalności bez wprowadzania drastycznych zmian w strukturze operacyjnej.
  • Przyspieszone postępowanie układowe – jest odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorstw cierpiących na przejściowe trudności finansowe, które mają dobre perspektywy na szybkie przywrócenie wypłacalności. Jest to forma postępowania układowego, przebiegająca znacznie szybciej dzięki uproszczeniom proceduralnym. Dłużnik musi zyskać akceptację wierzycieli dla przedstawionego planu układowego w znacznie krótszym czasie niż w przypadku innego typu postępowań. Szybka zgoda wierzycieli na restrukturyzację zadłużenia może zapobiec dalszym komplikacjom finansowym i operacyjnym.

Każde z wymienionych powyżej postępowań restrukturyzacyjnych dostarcza narzędzi niezbędnych do ochrony interesów zarówno dłużnika, jak i wierzycieli. Tym samym umożliwia przedsiębiorstwom dostosowanie się do zmieniających się warunków rynkowych oraz uniknięcie konieczności ogłoszenia upadłości.

Postępowanie restrukturyzacyjne a skutki dla menedżerów

Restrukturyzacja może mieć złożone i wielowymiarowe skutki dla menedżerów, różniące się w zależności od specyfiki przedsiębiorstwa i zakresu przeprowadzanych zmian. Skutki te obejmują zmiany w zakresie obowiązków. Często wymaga się od menedżerów dużej elastyczności i umiejętności adaptacji do nowych warunków.

Menedżerowie mogą też stać się kluczowymi mediatorami w komunikacji między wyższym kierownictwem a pracownikami, co wymaga od nich rozwiniętych umiejętności interpersonalnych i negocjacyjnych. Istotnym aspektem jest też zarządzanie emocjami własnymi i zespołu, zwłaszcza w kontekście potencjalnych redukcji etatów lub zmian w strukturze organizacyjnej. Menedżerowie odgrywają kluczową rolę w procesie restrukturyzacyjnym, kierując działaniami i komunikując zmiany. Wymaga to od nich zarówno strategicznego myślenia, jak i operacyjnej precyzji.

Jak przygotować menedżerów

Przygotowanie menedżerów do skutecznego zarządzania procesem restrukturyzacji wymaga złożonej strategii, która powinna obejmować zarówno szkolenia z zakresu zarządzania zmianą i komunikacji, jak i wsparcie w postaci doradztwa strategicznego i operacyjnego. Szkolenia z zarządzania zmianą są kluczowe, ponieważ menedżerowie muszą umieć identyfikować, planować i wdrażać niezbędne zmiany, a także zarządzać oporem pracowników i przeciwdziałać ich demotywacji, naturalnej w sytuacji intensywnych i dynamicznych zmian. Szkolenia komunikacyjne pomagają w budowaniu i utrzymywaniu jasnego przekazu, który jest krytyczny dla zachowania morale i zaangażowania zespołu.

Menedżerowie powinni też otrzymać narzędzia do analizy ryzyka oraz techniki radzenia sobie ze stresem. Umożliwi im to lepsze zarządzanie własnymi emocjami oraz emocjami zespołu. Efektywne przygotowanie menedżerów do procesu restrukturyzacji powinno również obejmować role-play i symulacje, które pomogą im lepiej zrozumieć swoje nowe role i odpowiedzialności. Dzięki temu będą w stanie nie tylko efektywnie prowadzić zespoły przez okres zmian, ale również aktywnie wspierać przeprowadzanie działań sanacyjnych oraz zawieranie układów z wierzycielami. 

Ponadto zmiany w firmie mogą oznaczać konieczność nabycia przez menedżerów nowych kompetencji. Często występuje potrzeba przeszkolenia w nowych dziedzinach lub technologiach. Warto zadbać o zwiększenie umiejętności jeszcze przed rozpoczęciem restrukturyzacji, aby kadra kierownicza jak najszybciej była gotowa sprostać nowym wyzwaniom.

Restrukturyzacja firmy a skutki dla pracowników

Proces restrukturyzacyjny może mieć różnorodne skutki dla pracowników. Niejednokrotnie wpływają one na ich codzienną pracę i ogólne poczucie bezpieczeństwa w pracy. Poza zmianami w zakresie wykonywanych obowiązków i reorganizacją zespołów, pracownicy mogą doświadczyć także innych konsekwencji, takich jak zmiana lokalizacji wykonywanych czynności zawodowych, a to wiąże się z potrzebą dojazdów lub nawet przeprowadzki. W niektórych przypadkach restrukturyzacja prowadzi do modyfikacji w warunkach umowy o pracę, w tym do zmian w systemie wynagrodzeń lub świadczeń. Niewątpliwie może to wpłynąć na finansową stabilność pracowników. W skrajnych przypadkach restrukturyzacja zmusza do redukcji etatów. Jest to najbardziej odczuwalnym i trudnym skutkiem dla załogi, często prowadząc do niepewności i obaw o przyszłość.

Jak przygotować pracowników na proces restrukturyzacji

Przygotowanie pracowników do restrukturyzacji wymaga skoncentrowania się na jasnej i otwartej komunikacji, która jest kluczowa, aby zminimalizować niepokój i budować zaufanie wśród załogi. Komunikaty powinny być regularne i transparentne, informując pracowników o każdym etapie procesu oraz o przyczynach podejmowanych działań. Ponadto ważne jest, aby zaoferować pracownikom odpowiednie wsparcie, w tym dostęp do doradztwa psychologicznego, pomagającego im w radzeniu sobie ze stresem i niepewnością.

Programy takie jak outplacement mogą być niezwykle pomocne, ponieważ oferują wsparcie w trudnych momentach przejściowych. Dostępne formy pomocy są różnorodne, od szkoleń zawodowych, przez doradztwo w zakresie poszukiwania nowej pracy, aż po pomoc w tworzeniu profesjonalnego CV i przygotowaniu do rozmów kwalifikacyjnych. Wdrażanie programów szkoleniowych, które pomagają w zdobyciu nowych umiejętności lub przekwalifikowaniu również mogą znacząco pomóc pracownikom w znalezieniu nowych możliwości zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy. Takie działania nie tylko pomagają pracownikom w przejściu przez restrukturyzację, ale również przyczyniają się do utrzymania pozytywnego wizerunku firmy jako odpowiedzialnego pracodawcy.

Dlaczego warto skorzystać z naszej pomocy w procesie rekrutacji?

Nasza firma oferuje specjalistyczną pomoc w procesie restrukturyzacji, dostarczając nie tylko wsparcie w zarządzaniu zmianą, ale również w zakresie rekrutacji. Korzystanie z naszych usług pozwala na efektywne dostosowanie zasobów ludzkich do nowych potrzeb przedsiębiorstwa w trakcie i po restrukturyzacji. Zapewniamy profesjonalne doradztwo w identyfikowaniu kluczowych kompetencji i talentów, niezbędnych do przeprowadzenia zmian i osiągnięcia celów restrukturyzacyjnych. Nasze doświadczenie i metodyka pracy gwarantują, że proces rekrutacyjny zostanie przeprowadzony szybko i skutecznie, minimalizując zakłócenia w działalności firmy i maksymalizując potencjał nowo zatrudnionych pracowników. Współpracując z nami, zyskujesz pewność, że restrukturyzacja nie tylko zlikwiduje bieżące problemy, ale też zbuduje silne fundamenty na przyszłość.

Restrukturyzacja jest procesem wymagającym starannego planowania i wdrożenia, a także aktywnego udziału i zaangażowania zarówno menedżerów, jak i pracowników. Przygotowanie do restrukturyzacji powinno obejmować głębokie zrozumienie różnych typów postępowań restrukturyzacyjnych, skutków dla wszystkich uczestników oraz metod przygotowania każdej z grup. Kluczem do sukcesu jest otwarta komunikacja, odpowiednie szkolenia i wsparcie, takie jak outplacement. Niezbędne będzie też adaptacyjne zarządzanie zmianami. Stosując się do tych wytycznych, przedsiębiorstwa mogą nie tylko przetrwać trudny okres, ale nawet wyjść z niego silniejsze.