Jak wygląda prawidłowa retencja pracowników?

Kategorie:
Newsletter
Bądź z nami na bieżąco
Jak wygląda prawidłowa retencja pracowników?

Prawidłowa retencja pracowników wpływa nie tylko na efektywność firmy, ale także kształtuje jej kulturę oraz zdolność do innowacji. W poniższym wpisie przyjrzymy się temu, jakie strategie i praktyki mogą przyczynić się do zatrzymania cennych talentów w strukturach danej organizacji.

Retencja pracowników – definicja

Retencja pracowników to termin odnoszący się do zdolności danej firmy do utrzymywania personelu przez dłuższy okres w strukturach przedsiębiorstwa. Strategia obejmuje praktyki mające na celu zminimalizowanie rotacji kadry oraz zachęcenie pracowników do pozostania w firmie.

Niski wskaźnik rotacji pracowników można osiągnąć np. poprzez:

 • zapewnienie rozwoju zawodowego,
 • wyznaczenie ścieżki awansu,
 • oferowanie godnych wynagrodzeń,
 • oferowanie korzyści społecznych,
 • odpowiednie dopasowanie wartości i celów pracownika do misji i wizji organizacji.

Retencja pracowników a bezpieczeństwo zatrudnienia

Poziom bezpieczeństwa zatrudnienia w firmie ma bezpośredni wpływ na wskaźnik retencji. Organizacje, które skupiają się na zatrzymywaniu zaangażowanych pracowników poprzez odpowiednie strategie, tworzą stabilne i trwałe relacje między personelem a firmą.

Dobre warunki pracy dają pracownikowi większą pewność i stabilność, co przekłada się na ograniczenie stresu związanego z niepewnością zatrudnienia. Skuteczne zatrzymanie pracowników może pomóc w redukcji fluktuacji kadry, co jest korzystne zarówno dla osób zatrudnionych, jak i organizacji.

Wówczas personel czuje się bezpiecznie, ponieważ wie, że firma nie nie bierze pod uwagę nowych zatrudnień. Przedsiębiorstwo natomiast unika kosztów związanych z rekrutacją i szkoleniem nowych pracowników.

Jak rotacja pracowników wpływa na firmę?

Rotacja pracowników może wywierać istotny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Często prowadzi ona do utraty wiedzy i doświadczenia, którą posiada zatrudniony personel, co z kolei przekłada się na spadek zaangażowania pracowników oraz jakość produktów lub usług. Niski wskaźnik retencji związany z rotacją może też prowadzić do wzrostu kosztów związanych z rekrutacją, szkoleniem i wprowadzeniem nowych osób.

Warto jednak zaznaczyć, że umiarkowana rotacja często przynosi świeże spojrzenie i pomysły do organizacji, wprowadzając nową energię i różnorodność w zespole. Pracownicy przychodzący z zewnątrz mogą przynieść nowe umiejętności oraz nowe perspektywy, które są przydatne w przyspieszeniu innowacji, czy wdrożeniu innych pozytywnych zmian.

Pamiętajmy, że rotacja pracowników wymaga zrozumienia i skutecznego zarządzania. Każda firma powinna dokładnie przeanalizować efekty i skutki rotacji oraz ustalić jej przyczyny. Wprowadzenie strategii retencji pracowników oraz stworzenie atrakcyjnych warunków pracy może bowiem pomóc w ograniczeniu negatywnych skutków rotacji.

Jak mierzyć retencje pracowników? Wskaźnik retencji

Obliczenie retencji jest ważnym aspektem, ponieważ pozwala ustalić zdolność organizacji do zatrzymania personelu w strukturach. Wskaźnik retencji odzwierciedla stabilność zespołu i warunki pracy, które mogą mieć wpływ na postrzeganie pracodawcy na rynku pracy.

Patrząc z perspektywy biznesowej, wysoka retencja świadczy o zadowoleniu pracowników oraz jakości produktów i usług firmy. Choć nie ma gwarancji, że żadna zatrudniona osoba nie odejdzie z firmy, to obliczając współczynnik retencji, możemy skutecznie wskazać obszary do poprawy w zarządzaniu zasobami ludzkimi i oszacować ryzyko.

Obliczenie wskaźnika retencji pracowników jest stosunkowo proste. Wystarczy podzielić aktualną liczbę pracowników przez liczbę pracowników na początku okresu badawczego, a następnie pomnożyć wynik przez 100. Jednak ważna jest też prawidłowa interpretacja uzyskanego wyniku.

Retencja pracowników – interpretacja wyników

Pamiętajmy, że wskaźnik retencji bliski 100% jest nierealny do osiągnięcia, ale każda wartość zbliżona do tej granicy świadczy o sukcesie. Przykładowo, retencja na poziomie około 90% jest dobrym rezultatem i oznacza, że większość pracowników jest zadowolona z warunków pracy i tym samym ryzyko ich odejścia jest mniejsze.

Ważne jest jednak ciągłe monitorowanie tego wskaźnika, aby wykryć ewentualne spadki, które mogą być związane np. z wprowadzeniem zmian w firmie. Zrozumienie i podtrzymanie zadowolenia pracowników z ich pracy pozwoli bowiem na utrzymanie wykwalifikowanego personelu na swoich stanowiskach oraz przyczyni się do sukcesu przedsiębiorstwa.

Jak zapewnić retencję pracowników?

Skuteczna retencja pracowników wymaga zastosowania różnych strategii i praktyk:

 • Tworzenie motywującego środowiska pracy – zapewnienie inspirującej i pozytywnej atmosfery pracy może zachęcić pracowników do pozostania w strukturach firmy. Jest to np. umożliwienie wykazania się kreatywnością oraz rozwijanie przyjaznych relacji między zespołami.
 • Rozwój zawodowy – dostarczenie pracownikom szansy na rozwój kariery i awans wewnątrz firmy często przyczynia się do zwiększenia zaangażowania. Systemy szkoleń, mentorstwa i planów rozwoju zawodowego mogą skutecznie wspierać długoterminową lojalność personelu.
 • Konkurencyjne Wynagrodzenie i korzyści – odpowiednie wynagrodzenie oraz atrakcyjne pakiety, (np. ubezpieczenie zdrowotne, dodatkowe dni wolne czy programy premiowe), to ważne aspekty oferty firmy, które przyciągają i utrzymują pracowników w firmie.
 • Efektywne Zarządzanie – regularne oceny i konstruktywna informacja zwrotna pomagają pracownikom rozwijać swoje umiejętności i przyczyniają się do ustalania indywidualnych celów.
 • Wspieranie równowagi pracy i życia prywatnego – możliwość pracy zdalnej i elastyczne godziny pracy mogą pomóc pracownikom w równoważeniu obowiązków zawodowych i osobistych, co przekłada się na większą satysfakcję z pracy.
 • Docenianie osiągnięć – regularne wyrażanie uznania i docenianie pracy pracowników, zarówno publicznie, jak i prywatnie, wzmacnia ich poczucie wartości oraz buduje wieź z organizacją.
 • Komunikacja i transparentność – otwarta komunikacja w kwestii strategii firmy, celów oraz zmian organizacyjnych pozwala pracownikom na lepsze zrozumienie kierunku, w jakim podąża firma, co może zwiększyć ich zaangażowanie.
 • Tworzenie pozytywnej kultury organizacyjnej – kultura oparta na szacunku, zaufaniu i uczciwości przyczynia się do zacieśniania więzi personelu z organizacją.
 • Badania satysfakcji pracowników – regularne przeprowadzanie badań satysfakcji pracowników pozwala zrozumieć ich potrzeby i opinie, co umożliwia dostosowanie strategii retencyjnych do konkretnych oczekiwań.
 • Zarządzanie konfliktami i problemami – skuteczne rozwiązywanie konfliktów oraz reagowanie na problemy pracowników pokazuje, że firma jest zaangażowana w dobrostan zatrudnionych osób.

Najczęstsze błędy popełniane w procesie zatrzymania pracowników

Proces zatrzymania pracowników często jest dość skomplikowany i wymaga uwzględnienia wielu aspektów. Istnieje kilka błędów, które mogą negatywnie wpłynąć na skuteczność strategii retencyjnych:

 • Brak dostosowania do indywidualnych potrzeb – stosowanie jednego podejścia do wszystkich pracowników uniemożliwia uwzględnianie ich indywidualnych różnic. Brak personalizacji może prowadzić do niezadowolenia oraz poczucia niezrozumienia.
 • Niewystarczający rozwój zawodowy – brak możliwości awansu, szkoleń i rozwoju często prowadzi do frustracji i stagnacji u pracowników. Jeśli firma nie oferuje im okazji do doskonalenia umiejętności, poszczególne osoby mogą zdecydować się na poszukiwanie innych opcji na rynku pracy.
 • Zaniedbywanie komunikacji – niedostateczna lub niejasna komunikacja odnośnie zmian organizacyjnych, celów i strategii może wprowadzić pracowników w stan niepewności i dezinformacji.
 • Niesprawiedliwe wynagradzanie – nierówności w wynagradzeniu między pracownikami o podobnych obowiązkach i umiejętnościach zawsze budzi frustrację i niezadowolenie. Sprawiedliwe i konkurencyjne wynagradzanie jest niezwykle istotnym aspektem skutecznej retencji.
 • Brak decyzyjności – pracownicy, którzy nie mają wpływu na podejmowane decyzje i nie są brani pod uwagę w procesach organizacyjnych, mogą czuć się ignorowani. Często skłania to wartościowe osoby do rozważenia zmiany pracy.
 • Zaniedbywanie dobrej kultury organizacyjnej – toksyczna kultura pracy, w której panuje nieodpowiednie zachowanie, brak szacunku i mobbing, również może prowadzić do odejścia pracowników.
 • Niedostateczna różnorodność – brak różnorodności i zaangażowania w tworzenie inkluzywnego środowiska pracy sprawia, że niektórzy pracownicy czują się pomijani i niewłaściwie traktowani.
 • Wysoki poziom stresu – nadmiar obowiązków i długie godziny pracy mogą prowadzić do wypalenia i zwiększyć ryzyko odejścia pracowników.
 • Brak otwartości na opinie – ignorowanie opinii pracowników i nieuwzględnianie ich sugestii może skutkować brakiem uczestnictwa i zaangażowania. Pracownicy, którzy czują, że ich głos nie jest słyszany, często zaczynają poszukiwania lepszych możliwości.

Unikanie tych błędów oraz świadome podejście do strategii retencyjnych może pomóc organizacjom w skutecznym zatrzymywaniu swoich pracowników i budowaniu trwałych relacji.

Zadbaj o poziom satysfakcji pracowników!

W trosce o skuteczną i trwałą retencję pracowników istotne jest dbanie o ich poziom satysfakcji. Wysoka satysfakcja pracowników ma kluczowe znaczenie dla efektywności organizacji oraz budowania pozytywnej atmosfery w miejscu pracy.

W celu zwiększenia zadowolenia personelu ważne jest zapewnienie warunków umożliwiających rozwój zawodowy, uczestniczenie w procesach decyzyjnych, uczciwe wynagradzanie, a także wsparcie w osiąganiu równowagi między pracą a życiem prywatnym. Te aspekty przekładają się bowiem na większe zaangażowanie, lojalność oraz gotowość do pozostania w organizacji na dłuższy okres.

Warto inwestować w tworzenie korzystnych warunków pracy, które uwzględniają potrzeby i oczekiwania pracowników, aby stworzyć harmonijne i inspirujące środowisko, gdzie każdy pracownik czuje się doceniony.