Mimo większego profesjonalizmu samych rozmów komunikat o zwolnieniu pozostaje traumatycznym przeżyciem

Kategorie:
Newsletter
Bądź z nami na bieżąco
Kasia rozmowy

Od lat obserwujemy, jak wielkie znaczenie ma forma zakończenia współpracy z pracownikiem, zarówno dla firmy, jak i zwalnianej osoby. To, jaka temu procesowi będzie towarzyszyła atmosfera, komunikacja, jakim będzie doświadczeniem zarówno dla osób biorących bezpośrednio w nim udział, jak i tych, którzy są ob­serwatorami, ma bezpośredni wpływ na budowanie employer brandingu. Nie miejmy złudzeń, już sam fakt przeprowadzania zwolnień w większości przypadków nie służy wizerunkowi pracodawcy. Na to wpływu nie mamy, ale możemy przygotować ten proces i przepro­wadzić w taki sposób, aby te negatywne konsekwencje zminimalizować.

Niezmiernie istotnym z tego punktu widzenia wydarze­niem jest rozmowa rozstaniowa, której forma w każdej z edycji naszego raportu jest szeroko komentowana. W tegorocznej zadaliśmy kilka pytań, aby zweryfikować, co ma największe znaczenie dla obioru rozmowy rozstaniowej i jak ją widzą respondenci, już z dy­stansu, po kilku tygodniach lub miesiącach od rozstania z firmą. Zapytaliśmy więc o następujące kwestie:

Jak oceniasz podejście osoby prowadzącej / osób prowadzących rozmowę rozstaniową i to, w jaki sposób ta rozmowa została przeprowadzona?

Co najbardziej zapamiętałeś(-aś) z rozmowy rozsta­niowej?

Czego zabrakło Ci w rozmowie rozstaniowej?

Jednym w pierwszych wniosków nasuwających się po analizie uzyskanych danych jest to, że menedżerowie wydają się być do komunikowania zwolnień coraz lepiej przygotowani. Ponad połowa respondentów podkreśla profesjonalne podejście przełożonych i dobre przygotowanie, a zdecydowanie negatywnych głosów na ten temat jest nieco ponad 12 procent.

Niezależnie od tego, że warto robić wszystko, aby być jak najlepiej przygotowanym i sporo dobrego w tej sprawie się dzieje, rozmowa rozstaniowa pozostaje bardzo trauma­tycznym doświadczeniem i nie jest łatwa dla żadnej ze stron. Od przedstawicieli działów HR słyszymy, że wielokrotnie wspie­rają menedżerów w procesie zwalniania, sami też uczestnicząc w wielu takich trudnych rozmowach z pracownikami. Liderzy z róż­nych poziomów stanowisk uznają bardzo często, że rozmowa rozstaniowa jest dla nich prawdziwym wyzwaniem i jednym z najtrudniejszych zadań menedżerskich, ze względu na obciążenie silnymi emo­cjami oraz niepewność co do przebiegu wydarzeń. Pomaga im w tej sytuacji przygo­towanie scenariusza rozmowy, umiejętność zachowania się w obliczu różnych, często zaskakujących reakcji, zebranie konkretnych informacji co do dalszych kroków i kwestii formalnych. Udział osoby z HR bywa nieoce­nionym wsparciem zarówno w przygotowaniu, jak i podczas rozmowy.

 

Przeczytaj artykuł do końca i zapoznaj się z całym
Raportem Rozstaniowym 2023