Największe wyzwanie: znaleźć pracę szybko i lepszą od poprzedniej

Wyświetla się pod tytułem. Pole opcjonalne.
Kategorie:
Newsletter
Bądź z nami na bieżąco
Szukanie pracy

Gdy przeanalizujemy ogólnodostępne zestawienia na temat liczby publikowanych ofert pracy widzi­my, że tendencja wzrostowa w większości branż i dla większości stanowisk w Polsce występowała do kwietnia 2023. Od początku II kwartału można zauważyć delikatne wyhamowanie.

To, co również zmieniło się w ostatnim roku, to dynamika tego wzrostu. Wielu ekspertów rynku pracy wskazuje, że przeszliśmy suchą stopą przez kryzys związany z niepewnością i nieodwracalnymi zmianami na rynku pracy, takimi jak chociażby powszechna praca hybrydowa. Oczywiście, liczba opublikowa­nych ogłoszeń jest tylko jednym z kilku czynników mierzących kondycję rynku pracy. Pamiętać należy również o doświadczeniach kandydatów na tym rynku (jak długo szukam pracy), decyzjach firm o działaniach związanych z wykorzystaniem zasobów wewnętrznych (zamiast uruchamiania rekrutacji), czy stopie bezrobocia, nadal utrzymu­jącej się na niskim poziomie.

Bardziej szczegółowy obraz poszukiwania pracy w trakcie COVID ujęliśmy w Raporcie Rozstanio­wym 2021. Wówczas osią zauważalnych zmian na rynku była duża niepewność zarówno osób szu­kających pracy, jak i pracowników. Ci drudzy mniej chętnie rozważali zmianę zatrudnienia, dla tych pierwszych z kolei decyzje firm o wstrzymywaniu procesów rekrutacyjnych, czy też poszukiwaniu zasobów wewnątrz organizacji, dawały poczucie, że na rynku „mniej się dzieje”. Po dwóch latach funkcjonowania w zmienionej przez pandemię rzeczywistości, wybuchła wojna w Ukrainie i wpły­nęła znacząco na polski rynek pracy. W pierwszych miesiącach wspierania przybywających do Polski uchodźców pracodawcy działali intuicyjnie, deklarując również gotowość do przyjmowania dużej liczby pracowników szczególnie tam, gdzie najbardziej ich brakuje (produkcja, obsługa klienta, „budowlanka”). Wydawało się, że rosnąca luka kompetencyjna wynikająca w dużej mierze ze starzejącego się społeczeństwa, może zostać wypełniona przybywającymi do nas pracownikami. Okazało się jednak, że bariera językowa i potrzeby polskiego rynku pracy rozmijające się z kompetencjami osób do nas przybywających (w większości kobiet z dziećmi), zweryfikowały możliwość znacznego uzupełnienia polskiego rynku pracy. Również w naszych projektach wspieraliśmy aktywnie osoby z Ukrainy we współpracy z firmami z branż finansowej i FMCG. Szcze­gólnie w minionym roku obserwowaliśmy, jak czynniki zewnętrzne wpływają na proces poszukiwania pracy: jego czas, dynamikę oraz ocenę łatwości / trudności w znalezieniu nowej roli.

W momencie przeprowadzania tej edycji badania, podobnie jak w roku 2019, 15% ankietowanych nadal poszukiwało zatrudnienia. To spadek w porównaniu z rokiem 2021, jednocześnie tylu samo ankietowanych zadeklarowało, że pracuje, ale poszukuje nowego zatrudnienia. Uwagę zwraca nieco inny rozkład czasu, w jakim kandydaci znajdowali pracę od momentu rozstania z poprzednim pracodawcą (często w trakcie programu outplacementowego). O ile w 2021 zauwa­żaliśmy, że czas poszukiwania pracy wydłużał się, w tym roku największa grupa ankietowanych (59%) znalazła pracę w czasie krótszym niż 1 miesiąc lub 1–3 miesiące od ustania poprzedniego zatrudnienia.

 

Przeczytaj artykuł do końca i zapoznaj się z całym
Raportem Rozstaniowym 2023