Outplacement będzie coraz bardziej potrzebny

Kategorie:
Newsletter
Bądź z nami na bieżąco
Raport rozstaniowy

Popyt na pracę – jak wygląda rynek pracy w Polsce?

W wyniku dość unikalnego złożenia czynników ekonomicznych i politycznych Polska, jak cała Europa środkowa, może póki co traktować zachodnie dyskusje o „kryzysie”, a nawet „końcu” pracy jako panikarskie histerie. Oczywiście również i u nas modnym tematem jest sztuczna inteligencja i związane z nią prognozy zanikania zawodów, także tych uważanych dotąd za elitarne. Jednak na razie tak bardzo się tym nie przej­mujemy. Świat biznesu i HRu wydaje się wciąż bardziej zatroskany potencjalnymi odejściami pracowników, właściwie wszystkich szczebli i większości specjalności. Poczucie, że rynek pracy wciąż łaskawie obchodzi się z pracownikami pozostaje silne – nie można zresztą powiedzieć, że nieuzasadnione – Polska ma najniższą (po sąsiednich Czechach) stopę bezrobocia, nasz rynek pracy bez większych problemów wchłonął „nadprogra­mową” emigrację z ogarniętej wojną Ukrainy, niektóre firmy dokonują spektakularnych transferów siły roboczej z jeszcze bardziej odległych i wręcz egzotycz­nych kierunków.

Jednak zapewne ten stan nie potrwa wiecznie. I bynaj­mniej nie chodzi tu o przepowiadany od bez mała dzie­sięciu lat „grecki” kryzys, czy zawirowania około wojenne. Ale o logikę rozwoju cywilizacji i kilka niezależnych od bieżących koniunktur czy polityki czynników. Te i inne zagadnienia związane z rynkiem pracy w Polsce znajdziesz je w treści tego artykułu – zapraszamy do czytania. 

Czym dokładnie jest popyt na pracę?

Popyt na pracę to inaczej zapotrzebowanie na pracę zgłaszane przez pracodawców – innymi słowy ilość pracy, jaką mogą zaoferować pracodawcy przy określonych stawkach wynagrodzeń. Popyt na pracę determinują głównie wydajność pracy oraz popyt na dobra i usługi.

Zgodnie z teorią produkcyjności krańcowej, popyt na pracę jest uwarunkowany dwoma kluczowymi czynnikami: krańcowym kosztem pracy (MCL) oraz krańcowym przychodem z pracy (MRPL). Krańcowy koszt pracy to nakłady finansowe związane z zatrudnieniem dodatkowego pracownika, natomiast krańcowy przychód z pracy odnosi się do dochodu, jaki przedsiębiorstwo generuje dzięki zatrudnieniu kolejnej jednostki roboczej. Zasada funkcjonowania tego modelu opiera się na tym, że przedsiębiorstwo będzie kontynuować proces zatrudniania, dopóki krańcowy przychód z pracy przewyższa krańcowy koszt pracy.

W praktyce oznacza to, że przedsiębiorstwo decyduje się na zwiększanie zatrudnienia, dopóki dodatkowy pracownik generuje przychód większy niż koszty związane z jego zatrudnieniem. Maksymalizacja zysku, zgodnie z teorią, wystąpi w momencie, kiedy krańcowy przychód z pracy (MRPL) będzie równy krańcowemu kosztowi pracy (MCL). Oznacza to, że korzyści finansowe uzyskiwane z zatrudnienia dodatkowego pracownika są równoważne ponoszonym kosztom.

Jak zmienia się podaż pracy w Polsce i jak wpływa to na gospodarkę?

1.
Postępujące automatyzacja i cyfryzacja zarówno produkcji, jak i handlu i usług stopniowo zmniejszają popyt na pracę. To prawda, powstają nowe zawody, ale i liczba stanowisk w nich też zaczyna się zmniejszać – ostatnie wieści zza oceanu wskazują, że głównymi redukującymi zatrudnienie stają się firmy big-tech.

2.
Kryterium zysku (efektywności) pozostaje globalnie głównym napędem myślenia o przedsiębiorstwie. A wobec praktycznego rozproszenia własności, zaniku firm pokole­niowych i dominacji inwestorów finansowych staje się (mimo różnych górnolotnych narracji) kryterium jeszcze bardziej podsta­wowym niż dotąd i egzekwowanym niemal z kwartału na kwartał. Wobec rosnącej presji cenowej ze strony odbiorców i konsumen­tów nieuchronne jest szukanie kolejnych oszczędności kosztowych dla utrzymania bieżącej konkurencyjności. A te oszczędności wciąż najłatwiej znaleźć w wydatkach na płace. Nasz (historycznie gorzej zarabiający) region Europy zyskał bardzo w ostatnich 20 latach na analogicznym myśleniu, stając się niskokosztowym zapleczem bogatszych państw. Jednak proporcje płacowe się zmieniają i, paradoksalnie, gdyby nie wojna Putina, odcinająca od globalnego biznesu miliony tańszych pracowników z bliższego nam wschodu oraz postpandemiczna ostrożność wobec wiarygodności zasobów azjatyckich, prawdopodobnie rynek pracy w Polsce już wyglądałby gorzej.

3.
Administracja i tzw. „trzeci sektor” wciąż opierają się tym trendom i wciąż generują zatrudnienie. Jednak spotyka się to z ro­snącym oporem i oczekiwaniem, że postęp technologii przełoży się na oszczędności i w tych obszarach.

A zatem, choć wciąż cieszymy się najwyższym w historii odsetkiem zatrudnionych Polaków, to bardzo szybko może się okazać, że staniemy w sytuacji trudniejszej, gdzie odchodzący (zwalniani) pracownicy nie będą mieli już tak wiele możliwości jak jeszcze dziś.

Popyt na pracę w Polsce jest zjawiskiem dynamicznym, kształtującym się pod wpływem wielu czynników. Rynek pracy, będący barometrem gospodarki, odzwierciedla zmieniające się potrzeby pracodawców i pracowników. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu zagadnieniu, analizując zależności, krzywe popytu na pracę oraz wpływ czynników gospodarczych na popyt i podaż na rynku pracy.

Jakie aspekty wpływają na popyt na rynku pracy w Polsce?

1. Zależność między popytem a podażą pracy

Zrozumienie zależności między popytem a podażą pracy stanowi kluczowy element analizy rynku pracy. Popyt na pracę i podaż pracy są jak dwie strony tej samej monety. Głównym celem pracodawców jest zaspokojenie zapotrzebowania na pracowników, co determinuje kształtowanie się popytu. Z drugiej strony, pracownicy dostarczają podaż pracy, oferując swoje umiejętności i czas. Ta wzajemna zależność kształtuje rynek pracy i wpływa na płace oraz warunki zatrudnienia.

Zjawisko popytu na pracę jest ścisłe powiązane z oczekiwaniami pracodawców odnośnie do ilości i jakości pracowników, jakich potrzebują do efektywnego funkcjonowania swoich przedsiębiorstw. Wzrost popytu na pracę może wynikać z rozwoju gospodarczego, nowych inwestycji czy też zmian technologicznych. Jednakże, zwiększanie popytu nie zawsze idzie w parze ze zwiększeniem zatrudnienia, co wprowadza elementy skomplikowanej dynamiki rynku pracy.

2. Krzywa popytu na pracę – narzędzie analizy rynku pracy

Analiza krzywej popytu na pracę jest niezbędnym narzędziem dla ekonomistów i specjalistów ds. zasobów ludzkich. Krzywa popytu na pracę pokazuje, jak zmienia się zapotrzebowanie na pracowników w zależności od różnych czynników. Wzrost popytu na pracę może prowadzić do sytuacji, gdzie pracodawcy są skłonni zatrudnić wykwalifikowanych pracowników, podnosząc tym samym poziom zatrudnienia w danej branży.

Analiza krzywej popytu na pracę obejmuje różne elementy, takie jak koszty i wydajność pracy. Wzrost kosztów pracy może wpływać na decyzje pracodawców dotyczące zatrudnienia, zwłaszcza gdy są one niższe w innych regionach czy krajach. Z kolei, zmniejszenie kosztów pracy może prowadzić do zwiększenia popytu na pracę, a co za tym idzie, do większej liczby ofert zatrudnienia pojawiających się w krótszym okresie.

3. Wpływ czynników gospodarczych na popyt na pracę

Czynniki gospodarcze mają kluczowe znaczenie dla kształtowania się popytu na pracę. Rozwój gospodarczy, nowe technologie czy zmiany w procesach produkcyjnych mogą znacząco wpływać na rynek pracy. Warto również zwrócić uwagę na to, w jaki sposób popyt na pracę może wpływać na dobra i usługi, generując tym samym dodatkowe zapotrzebowanie na siłę roboczą.

Wzrost popytu na pracę, szczególnie w sektorze nowych technologii, prowadzi do wzrostu zapotrzebowania na pracowników o specjalistycznych kwalifikacjach. Firmy, gotowe uzyskiwać nowe umiejętności od pracowników, są bardziej skłonne zatrudniać osoby posiadające konkretne licencje czy uznanie autorstwa w danej dziedzinie. To zjawisko, choć przynoszące korzyści pracownikom, może generować również wyzwania związane z szybkim rozwojem technologicznym i koniecznością ciągłego doskonalenia umiejętności.

4. Zmiany wzrostu popytu na pracę a stopy bezrobocia

Rozważając dynamikę rynku pracy, nie sposób pominąć związku między zmianami wzrostu popytu na pracę a stopami bezrobocia. Wzrost popytu, zwłaszcza jeśli jest zgodny z trendami gospodarczymi, może prowadzić do obniżenia stóp bezrobocia. Jednakże analiza tej zależności wymaga uwzględnienia różnych czynników, takich jak trendy zatrudnienia, poziom kwalifikacji pracowników oraz elastyczność rynku pracy.

Stopy bezrobocia są często czynnikiem odbiciowym w odniesieniu do wzrostu popytu na pracę. W sytuacji, gdy popyt przewyższa podaż, firmy mogą być zmuszone do wprowadzania podwyżek i podnoszenia wynagrodzeń, co wpływa na koszty produkcji i może prowadzić do wzrostu cen dóbr i usług. Zjawisko to, choć pozytywne dla pracowników (wszak zwiększa się ich dochód), wymaga równoczesnego utrzymania równowagi na rynku pracy, aby uniknąć nadmiernego obciążenia przedsiębiorstw.

5. Zapotrzebowanie na pracę w kontekście przedsiębiorstw i pracowników

Przedsiębiorstwa i pracownicy odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu się rynku pracy. Zrozumienie, jakie czynniki wpływają na decyzje pracodawców dotyczące zatrudnienia oraz jakie oczekiwania mają pracownicy względem swoich miejsc pracy, pozwala na lepsze zrozumienie dynamiki popytu na pracę.

Pracodawcy, zanim zgłoszą zapotrzebowanie na pracowników, muszą dokładnie określić zakres obowiązków i kwalifikacje wymagane do wykonania danej pracy. Jednakże, wzrost popytu na pracę może prowadzić do sytuacji, gdzie pracodawcy są skłonni zatrudnić osoby, które nie posiadają wszystkich niezbędnych kwalifikacji, gotowi uzyskiwać je w trakcie pracy. To zjawisko może tworzyć zarówno szanse, jak i wyzwania dla pracowników.w

Ważnym czynnikiem jest również wysokość wynagrodzenia. W sytuacji, gdy wynagrodzenie jest relatywnie wysokie, przedsiębiorstwa mogą napotykać trudności w znalezieniu odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, co prowadzi do spadku popytu na pracę w danym sektorze. Z kolei, niskie wynagrodzenia sprzyjają zwiększaniu zatrudnienia, co przyczynia się do wzrostu popytu na pracę. Przedsiębiorstwa, stojąc w obliczu niższych kosztów pracy, są bardziej skłonne zwiększać liczbę zatrudnionych pracowników. To zjawisko może generować rozwój zatrudnienia w danej branży, wpływając korzystnie na popyt na pracę. Niższe wynagrodzenia mogą również skutkować zwiększoną konkurencyjnością danego sektora, co może przyciągać więcej firm i generować dodatkowe miejsca pracy.

Zmiany popytu na pracę a wpływ na gospodarkę i realia rynkowe

Popyt na pracę kształtuje istotnie gospodarkę, mając wpływ na zatrudnienie, poziom bezrobocia, a także ogólny rozwój społeczno-ekonomiczny. Wzrost popytu na pracę stanowi kluczowy czynnik sprzyjający zwiększeniu zatrudnienia i redukcji stopy bezrobocia. Pracownicy w takim środowisku mają wyższe szanse na znalezienie zatrudnienia, co przekłada się na poprawę ich sytuacji finansowej i podniesienie standardu życia.

Niestety, obniżenie popytu na pracę niesie ze sobą ryzyko wzrostu bezrobocia i ograniczeń w dostępie do zatrudnienia. Kiedy popyt na pracę jest niski, pracodawcy często dokonują redukcji zatrudnienia lub zamykają przedsiębiorstwa. To zjawisko prowadzi do wzrostu bezrobocia, co może negatywnie wpływać na dochód narodowy, poziom konsumpcji i aktywność inwestycyjną, a także wpływać na ogólną sytuację społeczno-ekonomiczną kraju.

Podsumowanie

Rynek pracy w Polsce jest nieustannie kształtowany przez skomplikowaną sieć zależności między popytem a podażą pracy. Zrozumienie tych zależności oraz analiza wpływu czynników gospodarczych są kluczowe dla zarządzania równowagą na rynku pracy. Jednocześnie, dynamika popytu na pracę odzwierciedla również rozwój gospodarczy, innowacje technologiczne i zmiany w oczekiwaniach pracowników oraz pracodawców.

Przeczytaj artykuł do końca i zapoznaj się z całym
Raportem Rozstaniowym 2023

Okładka raport rozstaniowy

Zobacz jak LHH może Ci pomóc!

Napisz do nas!

  Imię i Nazwisko: *
  Firma: *
  Adres email: *
  Telefon: *

  * - pole wymagane.

  Dziekujemy za kontakt!

  Odezwiemy się niebawem.