Raport: odprawa i outplacement dla menedżera i specjalisty

Dla kogo są te raporty?

oraz innych osób z działów personalnych, którzy stają przed koniecznością rozwiązania umowy o pracę z menedżerem lub większą grupą osób i poszukują benchmarków rynkowych

(Compensation & Benefits), którzy są włączeni w uzgadnianie warunków odpraw i świadczeń pozapłacowych dla osób w okresie wypowiedzenia

którzy spodziewają się, że w ich organizacjach mogą być zwolnienia

i mieć dane do negocjacji w sytuacji otrzymania wypowiedzenia umowę o pracę

O czym są raporty „Odprawa, outplacement i świadczenia dodatkowe?”

Raporty są analizą informacji zebranych od blisko dwustu   menedżerów średniego i wyższego szczebla oraz specjalistów zwolnionych z organizacji z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Ankietowanych pytaliśmy o:

  • okoliczności rozstania z firmą,
  • wysokość oferowanych im odpraw oraz o pakiety dodatkowych świadczeń jakie otrzymali przy wypowiedzeniu
  • to, co najbardziej przydało się podczas poszukiwania nowej pracy
  • jakie znaczenie miał dla nich outplacement jako wsparcie ich procesu zmiany karierowej
  • z jakimi wyzwaniami zmierzyli się na rynku pracy, jak i gdzie szukali pracy
  • wreszcie poprosiliśmy o rady, dla tych którzy mogą znaleźć się w podobnej sytuacji. Na co powinni zwrócić uwagę, aby zmniejszyć swój stres oraz znaleźć pracę odpowiednią dla swoich aspiracji karierowych i predyspozycji zawodowych.

Outplacement dla menedżera i specjalisty

Outplacement wykresy dlaczego się przydaje

Wszyscy nasi ankietowani byli uczestnikami programów outplacemetowych. Na podstawie różnych prowadzonych regularnie w Polsce badań własnych LHH DBM rynku outplacementu w Polsce wydaje się, że odsetek firm, które zapewniają odchodzącym pracownikom wsparcie w poszukiwaniu nowej pracy w różnej formie nie przekracza 15-20% (choć w określonych grupach i sektorach może wynosić nawet 40%). To wciąż daleko od uznania go za powszechny standard. W Anglii szacuje się, że tego typu programy stosuje 70% firm, a w innych krajach Europy powyżej 50%, o ile nie jest on obowiązkowy jak w Belgii czy we Włoszech. Za dobrą monetę w naszym kraju można uznać fakt, że odsetek firm stosujących outplacement wobec różnych grup pracowników rośnie: od 5% w 2001 do wspomnianych wartości w ostatnich 2 latach.

To, co interesowało nas szczególnie w powyższym kontekście to powód, dla którego program wsparcia outplacementowego był oferowany w danej firmie. Wiemy, że outplacement nie jest rozważany równie i dyskutowany chętnie jak na przykład dodatkowe fundusze na szkolenia. Byliśmy zatem ciekawi, z jakiego powodu respondenci otrzymywali outplacement w swoich organizacjach. 48% ankietowanych menedżerów powiedziało „Jest standardem w firmie, inni też dostawali”. 53% ankietowanych specjalistów dodało, że "był elementem pakietu przy zwolnieniach grupowych". 

Co ciekawe, drugą najczęściej wskazywaną przez menedżerów odpowiedzią było to, że program został zaproponowany akurat tej osobie zwalnianej (25%).  W przypadku specjalistów dotyczyło to zaledwie 7%. Najciekawszym, a zarazem trzecim najczęściej wymienianym powodem (10%), dla którego pracownik mógł skorzystać z outplacementu było to, że sam o niego poprosił. Jest to element, na który szczególnie zwróciliśmy uwagę. Wiemy z doświadczeń naszych Klientów, jak również z tego badania, że to właśnie program outplacementowy jest tym rodzajem wsparcia, który przynosi najbardziej odczuwalne efekty dla osób dotkniętych zwolnieniem, choć jednocześnie powszechna wiedza o takiej usłudze jest stosunkowo mała. W konsekwencji nierzadko słyszymy, że gdyby menedżer czy specjalista  wiedział, że taka pomoc na rynku jest dostępna, poprosiłby o nią pracodawcę.

Odprawa i szukanie pracy

Pozyskane od ankietowanych  informacje wraz z komentarzami dały materiał do 36-cio stronicowego raportu będącego pierwszą tego typu publikacją na rynku polskim. Już we fragmencie raportu można zobaczyć jak wiele konkretnych treści i statystyk on zawiera. Uważny czytelnik dowie się z raportu, jak trudnym psychologicznie i emocjonalnie doświadczeniem jest zwolnienie z pracy, zwłaszcza dla osób z długim stażem pracy. Dlaczego otrzymanie wypowiedzenia jest dla większości menedżerów  i specjalistów wciąż dużym zaskoczeniem, nawet jeśli w ich firmach trwają procesy restrukturyzacyjne. Odrębną część raportu poświęcono analizie parametrów odpraw przy zwolnieniu z pracy. Temu, jakie czynniki mają wpływ na jej wysokość oraz co ponad odprawę należną ustawowo menedżerowie i specjaliści dostają. Poza pieniędzmi jeszcze dodatkowe świadczenia niepieniężne takie jak: outplacement, samochód służbowy w okresie wypowiedzenia, przedłużony pakiet opieki medycznej czy karta fitness były oferowane zwalnianym menedżerom i specjalistom. 

W raporcie odrębną część poświęcono realiom obecnego rynku pracy, widzianego z perspektywy bezrobotnego menedżera i specjalisty. Ankietowani obalają mit rynku pracy, wskazując na konkretne wyzwania dotyczące liczby ofert pracy dla dyrektorów i specjalistów, kłopoty z właściwą autoprezentacją swoich dokonań czy wreszcie wiekiem i oczekiwaniami finansowymi. Dla części klientów wyzwaniem jest także zejście z oczekiwaniami co do stanowiska i wynagrodzenia, tak aby ich deklaracje nie były traktowane jako akty desperacji.

Jak długo szuka się pracy?

Według naszych badań 46% managerów zajmujących wysokie stanowiska w organizacji znalazło nowe miejsce pracy w okresie nie przekraczającym pół roku od momentu rozmowy rozstaniowej, a kolejne 40% w okresie nie przekraczającym roku. Zważywszy na fakt, że rozmowa rozstaniowa często odbywa się na kilka miesięcy przed formalnym rozwiązaniem stosunku pracy statystki te mogą pokazywać, że okres pozostawania bez formalnego zatrudnienia na rynku pracy jest krótszy. Niemniej jednak dane te należy przede wszystkich interpretować jako roczny okres poszukiwań dla zdecydowanej większości menedżerów, przy czym u niektórych może on ulec skróceniu o kilka miesięcy. W przypadku poszukujących pracy specjalistów nieco ponad połowa, tj. 55%  znajduje zatrudnienie w ciągu pół roku, a kolejne prawie 30% do roku, przy czym dane te dotyczą grup korzystających ze wsparcia outplacementowego i wykazujących dużą aktywność na rynku pracy

Artykuły eksperckie

Podziel się