Reskilling, upskilling, outskilling – pomost między tym, co było, a co będzie

Kategorie:
Newsletter
Bądź z nami na bieżąco
Reskill blog

Restrukturyzacja z jednej strony to proces, który przeprowadzany jest w celu osiągnięcia konkretnego wyniku biznesowego, a z drugiej moment trudny dla wielu pracowników na poziomie indywidualnym. Finalnie zmiana wpływa zarówno na pracownika, który traci pracę oraz na tych, którzy pozostają w organizacji. Jednocześnie przekłada się na budowanie wizerunku jako pracodawcy, partnera biznesowego czy nawet szerzej relacji z klientem czy też marki produktu.

Organizacje, którym zależy na szerszej perspektywie wprowadzanych restrukturyzacji coraz częściej rozwa­żają reskilling i upskilling jako możliwość „ekologicznego” podejścia do zbudowania relacji z pracownikiem w nowym wymiarze: edukacyjnym. Przyglądając się raportom (od 2019 do 2023) Eurochambers Economic Survey
(eurochambres.eu) jasno widać, że jednym z największych wyzwań krajów europejskich jest stale utrzymujący się brak wykwalifikowanych pracowników.

Opcja ta jest szczególnie warta rozważenia w sytu­acjach, gdy zmiany restrukturyzacyjne są związane ze zmianą modelu biznesowego, wymagającego korekt na poziomie kompetencji poszczególnych obszarów biznesowych. Chcemy zatrzymać lojalnych i zaanga­żowanych pracowników, którzy od lat wspierają firmę w lepszych i gorszych momentach. Takie rozwiązanie może przynieść korzyści również w sytuacjach, gdy pracownicy jasno komunikują potrzebę zmiany ścieżki kariery czy też rozwoju kompetencji pozostając u obec­nego pracodawcy.

Do takiej zmiany restrukturyzacyjnej można włączyć proces uczenia się jako etap aktualizacji, dopasowy­wania kompetencji pracowników do nowych, przyszłych wymagań organizacji. Bywają również firmy, które pomimo finalnego rozstania się z pracownikiem dają taką możliwość i są gotowe podnosić kompetencje odchodzącego pracownika. Na podstawie raportu LHH Career Transition z 2023 roku możemy stwierdzić, że aż 59% uczestników programów outplacementowych byłoby zainteresowanych rozwojem swoich kompeten­cji w związku z wprowadzanymi zmianami w organizacji.

Jednak taka zmiana wymaga zaprojektowania roz­wiązań i dobrego ich komunikowania i promowania wśród pracowników, którzy mają prawo nie widzieć i nie rozumieć wszystkich możliwości, które proponuje organizacja. W takim podejściu niezwykle ważne jest przygotowanie Liderów do tego, aby potrafili poka­zywać przyszłe możliwości dla pracowników jeszcze przed rozpoczynanym procesem zmian, co mogłoby pozwolić uniknąć sytuacji ostatecznych zwolnień pracowników, którzy nie spełniają przyszłych wymagań.

Tymczasem na podstawie badań LHH Polska z rynku polskiego, które opisuje Raport Rozstaniowy 2023, tylko 7% pracowników uczestniczących w pro­gramach outplacementowych otrzymało wsparcie w ramach podnoszenia swoich kompetencji lub przekwalifikowania. Natomiast aż z 78% nie prowa­dzono takich rozmów.

 

Przeczytaj artykuł do końca i zapoznaj się z całym
Raportem Rozstaniowym 2023

Okładka raport rozstaniowy