Większość kandydatów ma wybór, ale ocenia go jako niewielki

Kategorie:
Newsletter
Bądź z nami na bieżąco
Dostepnosc ofert

Stopniowe wygaśnięcie niedawnej pandemii dawało nadzieję na powrót lepszej i stabilniejszej sytuacji go­spodarczej. Jednak perturbacje energetyczne wywołane przez Rosję atakiem na Ukrainę wraz z wszelkimi innymi destabilizującymi rynek skutkami tej wojny wzbudziły uzasadnione obawy przed kolejnym kryzysem. Znalazły one szybko swoje potwierdzenie w postaci nagłej, galopującej inflacji, a także kolejnej fali restrukturyzacji. W przeprowadzonym badaniu próbujemy odpowiedzieć na pytanie, jak sytuacja ta wpłynęła na proces poszuki­wania pracy, związane z nim wyzwania oraz dostępność ofert. Proces ten oceniło jako trudny lub bardzo trudny ponad 38% uczestników badania, zaś jako łatwy lub bardzo łatwy nieco ponad 24%.

Choć przewaga doświadczeń ocenianych jako trudne jest wyraźna, zarazem nie jest tak radykalna jak można by oczekiwać. Warto w tym miejscu przypomnieć, że w poprzedniej edycji raportu opublikowanej w trakcie pandemii liczby te wynosiły odpowiednio 59% wobec 10%. Wynika to zarówno z faktu częściowego wyjścia gospodarki z ówczesnego impasu, jak również ze zmniejszenia poziomu codziennych obciążeń psychicz­nych po ustaniu uciążliwych obostrzeń sanitarnych i poczucia realnego epidemicznego zagrożenia.

Praktyka pracy z klientami w programach outplacemen­towych potwierdza trend widoczny w przytoczonych wynikach – poziom obaw i niepokoju jest zauważalnie niższy niż w okresie pandemii. Co ciekawe, ogólna ocena szans na rynku pracy nadal pozostaje niezbyt optymistyczna, pomimo obiektywnie krótszego okresu poszukiwania pracy dla wielu kandydatów w porówna­niu do okresu pandemii.

Należy pamiętać, że powyższe obserwacje dotyczą osób objętych wsparciem w poszukiwaniu nowego zatrudnienia w formie programów kontynuacji kariery, co z pewnością w pewnym stopniu rzutuje na po­strzeganie przez nich całego procesu zmiany. Można zasadnie przypuszczać, że w przypadku przeprowadze­nia podobnego badania na przekroju całej populacji deklarowany przez respondentów poziom trudności byłby wyższy.

Jako największe wyzwanie w trakcie poszukiwania nowego zatrudnienia respondenci uznali problemy ze znajdowaniem adekwatnych dla siebie ofert, na co wskazała jedna trzecia z nich. Co ciekawe, w po­przedniej edycji raportu podobną opinię wyraziło 25% osób, co wydaje się pozostawać w pewnej opozycji do

spadkowego trendu w obszarze doświadczania trudności w procesie poszukiwania pracy. Może to potwierdzać większe znaczenie wcześniej wspomnianego psychologicznego aspektu w ogólnej ocenie trudności doświadczanych przez respondentów w okresie pandemii.

 

Przeczytaj artykuł do końca i zapoznaj się z całym
Raportem Rozstaniowym 2023

Okładka raport rozstaniowy

Polecane wpisy na blogu: