Wypowiedzenie pracy – jak w praktyce wygląda wypowiedzenie umowy o pracę

Kategorie:
Newsletter
Bądź z nami na bieżąco
wypowiedzenie-pracy-jak-w-praktyce-wyglada-wypowiedzenie-umowy-o-prace
Jedną z opcji zakończenia stosunku pracy jest rozwiązanie umowy o pracę poprzez oświadczenie jednej ze stron, z zachowaniem okresu wypowiedzenia, co nazywane jest „rozwiązaniem za wypowiedzeniem”. Czy jednak okres ten dla różnych rodzajów umów o pracę jest taki sam? Jakie czynniki wpływają na jego długość, i kiedy rozpoczyna się jego bieg? W tym artykule przyjrzymy się temu, jak w praktyce wygląda proces wypowiedzenia umowy o pracę, analizując kluczowe aspekty, takie jak okresy wypowiedzenia, przyczyny rozwiązania umowy,  czy różnice między umowami na czas określony a czas nieokreślony, Omówimy również rozwiązanie za porozumieniem stron. Czytaj dalej!

Umowa o pracę a stosunek pracy

Umowa o pracę to dokument regulujący zasady współpracy między pracownikiem a pracodawcą. To prawnie wiążący akt, który definiuje obowiązki i prawa obu stron. Wypowiedzenie umowy o pracę staje się koniecznością w przypadku, gdy istnieją przesłanki do zakończenia tego stosunku. Warto zaznaczyć, że niewłaściwie zrealizowane wypowiedzenie może prowadzić do sporów sądowych.

Wypowiedzenie umowy o pracę stanowi oświadczenie jednostronne, co teoretycznie oznacza, że nie wymaga zgody drugiej strony. Jednak, dla zabezpieczenia interesów, zaleca się uzyskanie potwierdzenia otrzymania wypowiedzenia, na przykład w postaci podpisu na dokumencie. Możliwe jest także przekazanie wypowiedzenia listem poleconym lub za pomocą e-maila, lecz w takich przypadkach zaleca się posiadać dowód skutecznego dostarczenia.

W sytuacji złożonego wypowiedzenia, pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy, jednocześnie gwarantując mu prawo do wynagrodzenia, liczonego na zasadzie wynagrodzenia urlopowego. Posiadanie potwierdzenia skutecznego dostarczenia wypowiedzenia może być istotne w przypadku ewentualnych sporów czy interpretacji warunków rozwiązania umowy.

Okresy wypowiedzenia umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę nie jest jednolitym procesem. Kluczowym elementem jest okres wypowiedzenia, który różni się w zależności od rodzaju umowy oraz stażu pracy pracownika. W przypadku umów o pracę na czas określony, okres wypowiedzenia może być krótszy niż w przypadku umów zawartych na czas nieokreślony. Istnieją jednak sytuacje, takie jak groźba dla zdrowia pracownika, które umożliwiają skrócenie okresu wypowiedzenia.

Umowy o pracę na czas określony a czas nieokreślony

Praca na czas nieokreślony często jest utożsamiana z większą stabilnością zatrudnienia. Warto jednak zauważyć, że rozwiązanie umowy o pracę na czas nieokreślony wymaga bardziej skomplikowanego procesu, a pracodawca musi uzasadnić taką decyzję. Umowy o pracę na czas określony są bardziej elastyczne, ale ich terminowe rozwiązanie również podlega określonym procedurom.

Przyczyny wypowiedzenia umowy – zakończenie umowy o pracę

Rozwiązanie umowy o pracę może wynikać z różnych przyczyn. Mogą to być zarówno przyczyny personalne, jak złamanie obowiązków pracowniczych, jak i przyczyny ekonomiczne, takie jak restrukturyzacja firmy. Kodeks pracy precyzyjnie reguluje, jakie czynniki mogą stanowić podstawę do wypowiedzenia umowy o pracę. Ważne jest zrozumienie tych przyczyn, aby uniknąć nieporozumień i ewentualnych sporów sądowych.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia vs z rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia

Różnice między rozwiązaniem umowy za wypowiedzeniem a bez wypowiedzenia są kluczowe dla zrozumienia procesu wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem wymaga przestrzegania określonego okresu wypowiedzenia, który może być ustalony w umowie lub wynikać z przepisów prawa. Natomiast rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia jest możliwe w określonych przypadkach, takich jak poważne naruszenie obowiązków pracowniczych.

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
Długość okresu wypowiedzenia zależy od rodzaju umowy oraz czasu, na jaki została ona zawarta. Na przykład, okres wypowiedzenia dla umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi 3 dni robocze, o ile okres próbny nie przekracza 2 tygodni. W przypadku innych rodzajów umów, gdzie ich czas jest zróżnicowany, okres wypowiedzenia może być stosownie dłuższy.

Warto zauważyć, że okres wypowiedzenia umowy o pracę nie  jest liczony od dnia złożenia wypowiedzenia. Jeśli okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie, rozpoczyna się on od najbliższej niedzieli po dniu złożenia wypowiedzenia. Natomiast w przypadku okresu wypowiedzenia wynoszącego miesiąc, liczony jest od początku kolejnego miesiąca.

Długość okresu wypowiedzenia dla umów o pracę zawartych na czas nieokreślony lub czas określony jest uzależniona od czasu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy. Pracownik zatrudniony krócej niż 6 miesięcy ma dwutygodniowy okres wypowiedzenia, natomiast pracownik zatrudniony dłużej niż 6 miesięcy ma miesięczny okres wypowiedzenia. Dla pracownika, który był zatrudniony przez co najmniej 3 lata, okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące.

Rozwiązanie umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia – zakończenie pracy w trybie natychmiastowymPracownik może rozwiązać umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia w następujących przypadkach:

 1. Gdy otrzyma orzeczenie lekarskie o szkodliwym wpływie pracy na zdrowie pracownika:
  • Jeśli zostanie wydane orzeczenie lekarskie potwierdzające, negatywny wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika.
  • W przypadku, gdy pracodawca nie przeniesie pracownika w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, adekwatnej ze względu na stan zdrowia i kwalifikacje zawodowe.
 2. Ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracodawcy wobec pracownika:
  • Gdy pracodawca dopuści się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków w stosunku do pracownika.

W takim przypadku, pracownik pismem informuje pracodawcę o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia. Treść dokumentu powinna jednoznacznie wynikać z faktu, że pracownik rozwiązuje umowę o pracę zgodnie z powyższymi trybami, a także powinno być uzasadnienie tego działania, tj. dlaczego pracownik podejmuje decyzję o natychmiastowym rozwiązaniu umowy o pracę.

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron – co warto wiedzieć? Jak w praktyce wygląda rozwiązanie umowy za porozumieniem stron?

Zgodnie z postanowieniami art. 30 § 1 pkt 1 ustawy Kodeksu pracy, rozwiązanie umowy w tym trybie jest dopuszczalne przy założeniu zgody obu stron. Inicjatywę do zawarcia takiego porozumienia może podjąć dowolna ze stron. Choć przepisy nie nakładają wymogu stosowania formy pisemnej przy zawieraniu porozumienia, zaleca się jej używanie jako potencjalnego dowodu w przypadku ewentualnych sporów.

To najważniejsze informacje dotyczące rozwiązania za porozumieniem stron.

Rozwiązanie umowy online – co trzeba wiedzieć?

Czas pandemii minął, ale pozostała z nami możliwość pracy zdalnej, która doczekała się regulacji prawnej w przepisach kodeksu pracy. W związku z tym rozmowy rozstaniowe przeprowadzane on-line wchodzą do HR-owej rzeczywistości już na stałe, co nie oznacza, że zastąpią rozmowy osobiste, których przewaga w aspekcie prawnym i psychologicznym, jest oczywista.

Jak przygotować się do rozmowy rozstaniowej on line? 

Etap przygotowania jest bardzo ważny niezależnie od tego, czy mamy przeprowadzić rozmowę osobiście czy on-line. Dokumenty, które planujemy wręczyć w przy­padku rozmowy osobistej i doręczyć w przypadku rozmowy on-line są takie same. W przypadku rozmowy on-line musimy natomiast przygotować się na niespo­dziewane scenariusze, takie jak nagłe wyłączenie się pracownika ze spotkania, brak włączonej kamery lub brak głosu, czy zalogowanie się z innego urządzenia niż firmowy komputer. Niezależnie od tego, w jakiej formie planujemy przeprowadzić spotkanie z pracownikiem, przepis kodeksu pracy jest jeden (art. 30 §3) i wskazuje, że wypowiedzenie umowy o pracę powinno nastąpić na piśmie.

Jakie podpisy na dokumentach online

Ważną informację na ten temat dostarcza art. 78 § 1 i § 2 Kodeksu Cywilnego, który stanowi, że do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarczy złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicz­nym oraz, że oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej. Zatem w takcie rozmowy on-line, podczas której komunikujemy pracownikowi, że chcemy się z nim rozstać, należy wysłać na firmowy adres poczty elektronicznej pracow­nika maila z załączonym wypowiedzeniem podpisanym podpisem kwalifikowanym. Tak samo należy postąpić, gdy pracownik niespodziewanie się wyłączy lub nas nie słyszy.

Istotna jest także data doręczenia pracownikowi wypowiedzenia umowy o pracę, bo od niej rozpoczyna się bieg terminu wypowiedzenia. Orzecznictwo sądowe wskazuje, że za datę doręczenia wypowiedzenia przesłanego mailem uznaje się datę wejścia maila na serwer pocztowy adresu mailowego pracownika. Jeśli nie ma możliwości wysłania wypowiedzenia na adres służbowy pracownika, a pracodawca zna jego prywatny adres mailowy, pracownik zaś wcześniej wyraził zgodę na kontaktowanie się z nim w sprawach zawodowych poprzez prywatny adres mailowy, można wypowiedze­nie przesłać także na taki adres.

Jeżeli pracodawca przewiduje, że z dostarczaniem wypowiedzenia drogą elektroniczną mogą być proble­my, może rozważyć wysłanie wypowiedzenia w formie pisemnej pocztą lub kurierem. Taki scenariusz może jednak powodować problemy, dokładając konieczność ustalenia, które wypowiedzenie zostało skutecznie doręczone jako pierwsze.

FAQ – rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę lub pracownika

Czy pracodawca może podpisać z pracownikiem więcej niż jedną umowę na czas określony?

Tak – pracodawca ma możliwość zawarcia z pracownikiem maksymalnie trzech umów o pracę na czas określony. Całkowity okres zatrudnienia oparty na tego rodzaju umowach nie może przekroczyć 33 miesięcy. Po upływie tego okresu umowa o pracę na czas określony automatycznie przechodzi w umowę o pracę na czas nieokreślony.

Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika?

Wypowiedzenie umowy musi zawierać następujące elementy:

  • Miejscowość i data: W prawym górnym rogu dokumentu.
  • Dane pracownika: Imię i nazwisko pracownika, Adres zamieszkania, umieszczone po lewej stronie.
  • Dane pracodawcy: Nazwa firmy, Adres siedziby, Ewentualnie numer identyfikacji podatkowej, umieszczone po prawej stronie.
  • Nagłówek: Odpowiednio sformułowany, na przykład „Wypowiedzenie umowy o pracę” lub „Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem”.
  • Informacja o rozwiązaniu umowy:
   • Data zawarcia umowy,
   • Numer umowy (jeśli istnieje),
   • Strony, pomiędzy którymi zawarta została umowa,
   • Okres wypowiedzenia.
  • Podpis pracownika: Umieszczony po prawej stronie dokumentu.
  • Data rozwiązania umowy i podpis osoby, która otrzymała wypowiedzenie: Umieszczone po lewej stronie.

Darmowe wzory z omówieniem prezentujące szablony wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika, jak i pracodawcą dostępne są w internecie

W jaki sposób pracownik może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia?

Pracownik jest zobowiązany przekazać na piśmie informację o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia, podając jednocześnie przyczynę tej decyzji. W tym kontekście nie ma znaczenia, czy pracownik posługuje się odpowiednimi przepisami lub używa ustawowych zwrotów w celu właściwego sformułowania oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia. Istotne jest, aby pracownik dokładnie opisał podstawy rozwiązania umowy i przedstawił odpowiednie uzasadnienie tej decyzji.

Jaki jest czas trwania okresu wypowiedzenia? Jakie są okresy wypowiedzenia?

Długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony czy nieokreślony, zależy od stażu pracy pracownika u danego pracodawcy i prezentuje się następująco:

 1. 2 tygodnie, jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy.
 2. 1 miesiąc, jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy.
 3. 3 miesiące, jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Natomiast okres wypowiedzenia umowy na czas próbny jest określony według poniższych kryteriów:

 1. 3 dni robocze, gdy umowa jest zawarta na okres krótszy niż 2 tygodnie.
 2. 1 tydzień, jeżeli umowa została zawarta na co najmniej 2 tygodnie.
 3. 2 tygodnie, w przypadku umowy zawartej na 3 miesiące.

 

Zobacz jak LHH może Ci pomóc!

Napisz do nas!

  Imię i Nazwisko: *
  Firma: *
  Adres email: *
  Telefon: *

  * - pole wymagane.

  Dziekujemy za kontakt!

  Odezwiemy się niebawem.