Zwolnienia grupowe a odprawa?

Kategorie:
Newsletter
Bądź z nami na bieżąco
zwolnienia-grupowe-a-odprawa

W niektórych przypadkach uniknięcie zwolnienia grupowego nie jest możliwe. Pracodawcy z wielu powodów mogą wybierać to, bądź co bądź, ostateczne rozwiązanie. Czy w takiej sytuacji pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna? Jeśli tak, to w jakiej wysokości? Co jeszcze warto wiedzieć na temat rozwiązania umowy o pracę z większą liczbą pracowników? Wyjaśniamy!

Czym są zwolnienia grupowe?

Zwolnienia grupowe stanowią specyficzne rozwiązanie, wymagające szczegółowego zrozumienia zarówno przez pracodawców, jak i pracowników. Są one zdefiniowane przez Ustawę z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Dokument ten jasno określa, kiedy można mówić, że rozwiązanie umowy o pracę miało charakter grupowy oraz jakie są zasady i procedury z tym związane.

Zwolnienie grupowe ma miejsce, gdy w ciągu 30 dni pracodawca zatrudniający co najmniej 20 osób rozwiązuje stosunki pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Liczba zwalnianych pracowników, która kwalifikuje rozwiązanie stosunków pracy właśnie do tegj kategorii, zależy od wielkości firmy. Zwolnienie typu grupowego występuje:

 • Dla firm zatrudniających mniej niż 100 osób: gdy zwalnianych jest co najmniej 10 pracowników.
 • Dla firm zatrudniających od 100 do 299 osób: gdy zwalniany jest co najmniej 1 na 10 pracowników.
 • Dla firm zatrudniających 300 osób lub więcej: konieczne jest zwolnienie co najmniej 30 pracowników.

Procedura zwolnienia grupowego

W przypadku planowania zwolnień grupowych pracodawca ma obowiązek podjąć następujące działania:

 • Odbycie konsultacji ze związkami zawodowymi: Pracodawca musi skonsultować zamiar grupowych zwolnień ze związkami zawodowymi.
 • Zawiadomienie urzędu pracy: Następnie pracodawca informuje właściwy powiatowy urząd pracy o planowanych zwolnieniach.

Po zawarciu porozumienia ze związkami zawodowymi pracodawca zawiadamia urząd pracy o przyjętych ustaleniach. Rozwiązanie umowy z pracownikami  może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia zawiadomienia urzędu pracy o zawartym porozumieniu.

Jakie prawa ma pracownik

Ważne jest, aby pracownicy byli świadomi swoich praw w przypadku. W przypadku zwolnienia określanego jako grupowe w szczególności przysługuje im prawo do ponownego zatrudnienia, jeśli pracodawca w przyszłości będzie rekrutować pracowników z tej samej grupy zawodowej.

W kontekście zwolnień masowych, zarówno pracodawcy jak i pracownicy muszą być świadomi swoich obowiązków i praw wynikających z polskiego prawa pracy. Świadomość tych kwestii jest kluczowa dla prowadzenia etycznych i zgodnych z prawem praktyk zatrudnienia.

Odprawa – ogólne zasady

Odprawa to jednorazowa suma pieniężna, która przysługuje pracownikowi w wyniku rozwiązania stosunku pracy. Podstawowym celem jej wypłaty jest zapewnienie pracownikowi wsparcia finansowego w okresie, gdy poszukuje on nowego zatrudnienia. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji, gdy utrata pracy następuje nagle i niezależnie od woli pracownika. Odprawa stanowi wtedy pewnego rodzaju bufor finansowy, który umożliwia pracownikowi przetrwanie okresu bezrobocia bez natychmiastowej presji finansowej. Jakie są ogólne zasady dotyczące świadczeń wypłacanych po wypowiedzeniu? Czy w ramach grupowego zwolnienia przysługuje wsparcie finansowe? Jaka jest ewentualna wysokość takiej rekompensaty? Wyjaśniamy te kwestie w kolejnych paragrafach.

Ogólne zasady przyznawania odprawy

Prawo do świadczenia wypłacanego wraz z wypowiedzeniem jest ściśle określone przez polskie prawo pracy, które reguluje zarówno warunki jej przyznania, jak i wysokość tego świadczenia. Oto najważniejsze kwestie, o których należy pamiętać:

 • Wysokość odprawy – zależy od kilku czynników, w tym od stażu pracy pracownika u danego pracodawcy. W polskim prawie określone są minimalne stawki, które pracodawca jest zobowiązany wypłacić osobie, której składa wypowiedzenie. Zwykle wysokość tym jest wyższa, im dłużej pracownik był zatrudniony w danej firmie.
 • Warunki wypłaty – są określone w umowie o pracę lub w przepisach szczególnych. Pracodawca jest zobowiązany do wypłacenia odprawy w określonym terminie po rozwiązaniu stosunku pracy.
 • Regulacje prawne – ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników zawiera precyzyjne regulacje dotyczące odpraw.

Komu przysługuje odprawa przy zwolnieniu grupowym?

Odprawa przysługuje wszystkim pracownikom, którzy zostają zwolnieni w ramach zwolnienia zakwalifikowanego jako grupowe. Trzeba przy tym pamiętać, że muszą zostać spełnione warunki umożliwiające uznanie danego zwolnienia za grupowe. Tym samym musi ono nastąpić z przyczyn niedotyczących pracowników, takich jak reorganizacja firmy, trudności finansowe przedsiębiorstwa, czy też inne przyczyny ekonomiczne. Ponadto musi dojść do zwolnienia liczby osób kwalifikującej do uznania procesu za wypowiedzenie grupowe. Wymagane liczby osób zwalnianych dla przedsiębiorstw o określonych rozmiarach przedstawiliśmy już we wcześniejszej części tekstu.

Wysokość odprawy

Wysokość odprawy pieniężnej ustalana jest według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Oznacza to, że przy jej wyliczaniu bierze się pod uwagę przeciętne wynagrodzenie pracownika. Ważnym czynnikiem determinującym wysokość świadczenia jest staż pracy pracownika u danego pracodawcy. Wysokość wypłaty jest uzależniona od okresu zatrudnienia pracownika:

 • Jednomiesięczne wynagrodzenie: przysługuje pracownikom zatrudnionym krócej niż 2 lata.
 • Dwumiesięczne wynagrodzenie: dla pracowników zatrudnionych od 2 do 8 lat.
 • Trzymiesięczne wynagrodzenie: dla pracowników zatrudnionych ponad 8 lat.

Warto pamiętać, że  istnieje również górny limit wysokości odprawy. Nie może ona przekroczyć kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy. Limit ten ma na celu zapewnienie równowagi między ochroną pracownika a obciążeniami finansowymi dla pracodawcy.

Dlaczego pracodawca decyduje się na zwolnienia grupowe?

Decyzja o przeprowadzeniu zwolnień masowych przez pracodawców jest często wynikiem czynników złożonych i wielowymiarowych. W większości przypadków takie działania są odpowiedzią na sytuacje wymagające znaczących zmian w strukturze lub finansach firmy. Poniżej przedstawiamy kilka głównych przyczyn, dla których pracodawcy mogą decydować się na wypowiedzenie umowy o pracę większej liczbie pracowników w tym samym czasie:

 • Zła sytuacja finansowa firmy: Gdy firma doświadcza spadku przychodów, zwiększenia kosztów operacyjnych lub innych trudności finansowych, może być zmuszona do redukcji kosztów. Zwolnienia grupowe są wówczas jednym ze sposobów na obniżenie wydatków związanych z zatrudnieniem.
 • Reorganizacja i restrukturyzacja: Często zmiany w strategii biznesowej, fuzje, przejęcia, czy wprowadzenie nowych technologii wymagają restrukturyzacji zespołu pracowniczego. W takich sytuacjach wypowiedzenia grupowe są częścią szerszego planu dostosowania zasobów ludzkich do nowych celów i struktur organizacyjnych.
 • Zmiany na rynku: Dynamika rynku, zmiany w popycie na produkty lub usługi, czy rozwój nowych technologii mogą sprawić, że niektóre stanowiska pracy stają się zbędne. Pracodawcy w takich przypadkach mogą wybierać zwolnienia grupowe jako sposób na dostosowanie struktury pracowniczej do aktualnych potrzeb rynkowych.
 • Wpływ czynników zewnętrznych: Czasami przyczyną rozwiązania umowy z większą liczbą pracowników są zdarzenia zewnętrzne, takie jak kryzysy gospodarcze, zmiany polityczne, katastrofy naturalne, czy pandemie, które wpływają na działalność firmy.

Podjęcie decyzji o zwolnieniu większej liczby pracowników jest zwykle trudne dla każdego pracodawcy i wiąże się z wieloma wyzwaniami, zarówno etycznymi, jak i prawnymi. Istotne jest, aby proces ten był przeprowadzany w sposób odpowiedzialny, z poszanowaniem praw pracowników i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy. Warto zatem dobrze przygotować się do przeprowadzenia tego procesu poprzez współpracę z ekspertami, doświadczonymi w takich działaniach.

Zwolnienie grupowe — pracownicy objęci ochroną

Istnieje grupa pracowników, która cieszy się szczególną ochroną prawną w kontekście zwolnień pracowniczych. Prawo pracy w Polsce określa warunki, w których niektórzy pracownicy są chronieni przed zwolnieniem, nawet w sytuacji grupowego rozwiązania stosunków pracy. Ochrona ta dotyczy przede wszystkim pracowników znajdujących się w szczególnych okolicznościach życiowych lub pełniących ważne role w strukturach reprezentacji pracowniczej. Poniżej przedstawiamy główne grupy pracownicze zabezpieczone na wypadek wypowiedzeń grupowych w ich zakładach pracy.

Kategorie pracowników objętych ochroną:

 • Pracownicy bliscy wieku emerytalnego: Ochrona obejmuje pracowników, którym brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego. Ustawa zapewnia im dodatkową ochronę ze względu na trudności, jakie mogą napotkać na rynku pracy w przededniu emerytury.
 • Pracownicy w okresie ciąży i urlopów związanych z rodzicielstwem: Obejmuje to pracownice w ciąży, pracowników na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie rodzicielskim oraz urlopie ojcowskim. Jest to ochrona mająca na celu zabezpieczenie praw rodzicielskich i stabilności życiowej rodzin.
 • Członkowie rad pracowniczych i organizacji związkowych: W tym zakresie ochrona obejmuje członków zarządu zakładowych organizacji związkowych, członków rad pracowników oraz innych przedstawicieli pracowniczych, którzy pełnią ważną rolę w dialogu między pracownikami a pracodawcą.
 • Społeczni inspektorzy pracy: Osoby pełniące tę funkcję są chronione ze względu na ich rolę w monitorowaniu przestrzegania praw pracowniczych w miejscu pracy.
 • Osoby powołane do służby wojskowej: Obejmuje to pracowników powołanych do odbycia czynnej służby wojskowej, służby zastępczej czy zasadniczej służby wojskowej.

Polskie prawo szczegółowo określa przepisy dotyczące zwolnień grupowych i związanych z nimi odpraw. Obliczane one są przede wszystkim na podstawie dotychczasowego wynagrodzenia pracownika oraz jego stażu pracy. Warto przy tym również pamiętać, że niektóre osoby są prawnie chronione przed wypowiedziami, w tym również tymi grupowymi.