Zwolnienie z pracy – jakie prawa przysługują?

Kategorie:
Newsletter
Bądź z nami na bieżąco
zwolnienie-z-pracy-jakie-prawa

Zwolnienie z pracy to sytuacja, która może być trudna i stresująca zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się temu tematowi z różnych perspektyw, omawiając prawa i obowiązki zarówno pracownika, jak i pracodawcy w przypadku zwolnienia z pracy. Zrozumienie tych kwestii może być kluczowe w przypadku konieczności rozwiązania umowy o pracę.

Zwolnienie pracownika – rozwiązanie umowy o pracę a Kodeks pracy

Umowa o pracę a zwolnienie

Umowa o pracę stanowi podstawę stosunku pracy między pracownikiem a pracodawcą. Umowa o pracę reguluje prawa i obowiązki obu stron. Gdy dochodzi do zwolnienia z pracy, kluczowe jest zrozumienie postanowień umowy. Pracownik powinien być świadomy terminów wypowiedzenia oraz możliwych przyczyn zwolnienia.

W przypadku zwolnienia bez podania przyczyny, pracodawca zobowiązany jest do przestrzegania określonego okresu wypowiedzenia, zgodnie z Kodeksem pracy. Warto również zauważyć, że umowa o pracę może być rozwiązana zarówno przez pracownika, jak i pracodawcę zgodnie z przepisami prawa.

Prawa pracownika a zwolnienie dyscyplinarne – rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Zwolnienie dyscyplinarne to szczególna forma rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę, wynikająca z poważnego naruszenia obowiązków pracowniczych. W przypadku zwolnienia dyscyplinarnego pracodawca musi przestrzegać określonych procedur i przewidzianych terminów. Pracownik natomiast ma prawo do obrony swoich interesów, w tym odwołania się do sądu pracy.

W sytuacji wypowiedzenia umowy o pracę z winy pracownika pracodawca musi udowodnić istnienie uzasadnionej przyczyny, takiej jak np. naruszenie obowiązków pracowniczych. Warto pamiętać o możliwości przywrócenia do pracy, jeżeli zwolnienie było nieuzasadnione.

W przypadku nielegalnego zwolnienia masz możliwość złożenia odwołania do sądu pracy w ciągu 21 dni od otrzymania stosownego pisma. Jeżeli sąd uzna, że zwolnienie z pracy było nieuzasadnione lub niezgodne z prawem, pracodawca zobowiązany jest do przywrócenia Cię do pracy lub wypłacenia odszkodowania.

Pracownik może wówczas oczekiwać przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach, o ile był zatrudniony na czas nieokreślony. Warto jednak pamiętać, że jeśli nie zgłosisz gotowości do powrotu do pracy w ciągu 7 dni od rozstrzygnięcia sprawy, pracodawca może odmówić ponownego zatrudnienia.

Okres wypowiedzenia a przysługujące świadczenia

Okres wypowiedzenia umowy o pracę to istotna kwestia zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Zgodnie z Kodeksem pracy, długość tego okresu zależy od stażu pracy pracownika. Pracownik zwolniony z pracy ma prawo do świadczeń, w tym odprawy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jeżeli pracodawca nie przestrzega okresu wypowiedzenia lub nie wypłaca przysługujących świadczeń, pracownik ma prawo dochodzić swoich roszczeń przed sądem pracy. W przypadku przywrócenia do pracy, pracodawca może być zobowiązany do zapłaty zaległych wynagrodzeń.

Procedura zwolnienia a obowiązki stron

Rozwiązanie umowy o pracę wymaga przestrzegania określonych procedur i zasad. Stosunek pracy może być rozwiązany zgodnie z porozumieniem stron lub na mocy decyzji jednej ze stron, przy czym konieczne jest przestrzeganie okresów wypowiedzenia.

W przypadku zwolnienia pracownika w okresie ochronnym, czyli np. w okresie ciąży lub w wieku przedemerytalnym, pracodawca musi być szczególnie ostrożny, aby uniknąć zarzutów dyskryminacji. W takich sytuacjach zaleca się skonsultowanie się z prawnikiem ds. prawa pracy.

Odszkodowanie a zwolnienie z pracy

Zwolnienie z pracy może skutkować koniecznością wypłaty odszkodowania ze strony pracodawcy. Wysokość odszkodowania może zależeć od różnych czynników, takich jak długość stażu pracy, powód zwolnienia czy przestrzeganie procedur rozwiązania umowy.

Pracownik ma prawo dochodzić odszkodowania przed sądem w przypadku nieuzasadnionego zwolnienia lub naruszenia jego praw. Warto zaznaczyć, że roszczenia te są uregulowane przepisami Kodeksu pracy i Kodeksu postępowania cywilnego.

Poszukiwanie nowej pracy po zwolnieniu

Po zwolnieniu z pracy, wielu pracowników staje przed koniecznością poszukiwania nowej pracy. Przysługiwanie świadczeń, takich jak zasiłek czy inne formy wsparcia, może zależeć od okoliczności zwolnienia i przepisów prawa.

W przypadku długotrwałego poszukiwania pracy pracownik może skorzystać z usprawiedliwionej nieobecności w pracy, jednakże wymaga to zazwyczaj zgody pracodawcy. Ważne jest również śledzenie ofert pracy i utrzymywanie aktywnego uczestnictwa na rynku pracy.

Jak w praktyce wyglądają zwolnienia z pracy?

Od lat obserwujemy, jak wielkie znaczenie ma forma zakończenia współpracy z pracownikiem, zarówno dla firmy, jak i zwalnianej osoby. To, jaka temu procesowi będzie towarzyszyła atmosfera, komunikacja, jakim będzie doświadczeniem zarówno dla osób biorących bezpośrednio w nim udział, jak i tych, którzy są ob­serwatorami, ma bezpośredni wpływ na budowanie employer brandingu. Nie miejmy złudzeń, już sam fakt przeprowadzania zwolnień w większości przypadków nie służy wizerunkowi pracodawcy. Na to wpływu nie mamy, ale możemy przygotować ten proces i przepro­wadzić w taki sposób, aby te negatywne konsekwencje zminimalizować.

Niezmiernie istotnym z tego punktu widzenia wydarze­niem jest rozmowa rozstaniowa, której forma w każdej z edycji naszego raportu jest szeroko komentowana. W tegorocznej zadaliśmy kilka pytań, aby zweryfikować, co ma największe znaczenie dla obioru rozmowy rozstaniowej i jak ją widzą respondenci, już z dy­stansu, po kilku tygodniach lub miesiącach od rozstania z firmą. Zapytaliśmy więc o następujące kwestie:

Jak oceniasz podejście osoby prowadzącej / osób prowadzących rozmowę rozstaniową i to, w jaki sposób ta rozmowa została przeprowadzona?

Co najbardziej zapamiętałeś(-aś) z rozmowy rozsta­niowej?

Czego zabrakło Ci w rozmowie rozstaniowej?

Jednym w pierwszych wniosków nasuwających się po analizie uzyskanych danych jest to, że menedżerowie wydają się być do komunikowania zwolnień coraz lepiej przygotowani. Ponad połowa respondentów podkreśla profesjonalne podejście przełożonych i dobre przygotowanie, a zdecydowanie negatywnych głosów na ten temat jest nieco ponad 12 procent.

Niezależnie od tego, że warto robić wszystko, aby być jak najlepiej przygotowanym i sporo dobrego w tej sprawie się dzieje, rozmowa rozstaniowa pozostaje bardzo trauma­tycznym doświadczeniem i nie jest łatwa dla żadnej ze stron. Od przedstawicieli działów HR słyszymy, że wielokrotnie wspie­rają menedżerów w procesie zwalniania, sami też uczestnicząc w wielu takich trudnych rozmowach z pracownikami. Liderzy z róż­nych poziomów stanowisk uznają bardzo często, że rozmowa rozstaniowa jest dla nich prawdziwym wyzwaniem i jednym z najtrudniejszych zadań menedżerskich, ze względu na obciążenie silnymi emo­cjami oraz niepewność co do przebiegu wydarzeń. Pomaga im w tej sytuacji przygo­towanie scenariusza rozmowy, umiejętność zachowania się w obliczu różnych, często zaskakujących reakcji, zebranie konkretnych informacji co do dalszych kroków i kwestii formalnych. Udział osoby z HR bywa nieoce­nionym wsparciem zarówno w przygotowaniu, jak i podczas rozmowy.

Zwolnienie z pracy to proces skomplikowany, który wymaga zrozumienia wielu kwestii prawnych. Zarówno pracownik, jak i pracodawca muszą być świadomi swoich praw i obowiązków, przestrzegając przepisów prawa pracy. W przypadku wątpliwości, zawsze warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach z zakresu prawa pracy. Dzięki temu można uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji i skutecznie bronić swoich interesów.

FAQ – zwolnienie z pracy

Czym jest zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy? Kiedy można zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy?

Pracodawca ma prawo zwolnić pracownika z obowiązku wykonywania pracy w trakcie okresu wypowiedzenia. W takiej sytuacji pracownik ma zagwarantowane prawo do wynagrodzenia, utrzymanego na poziomie regularnego wynagrodzenia za czas urlopu, nawet jeśli nie będzie wykonywał żadnych obowiązków służbowych.

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy obowiązuje do zakończenia okresu wypowiedzenia. Warto zauważyć, że decyzja o zwolnieniu z tego obowiązku leży w gestii pracodawcy, który nie jest zobowiązany do konsultacji z pracownikiem ani do uzyskania jego zgody w tej sprawie.

W przypadku zwolnienia z pracy pracodawca musi również uwzględnić przysługujący pracownikowi urlop i odpowiednio go uwzględnić.

Kiedy nie można wypowiedzieć umowy?

Pracodawca nie ma prawa wypowiedzieć umowy pracownikowi m.in. w następujących przypadkach:

 • Zgłoszenia wniosku o zmianę rodzaju umowy lub rozszerzenia zatrudnienia na pełny wymiar czasu pracy, zmiany umowy na czas nieokreślony lub o ustanowienie warunków pracy bardziej przewidywalnych i bezpiecznych.
 • Utrzymania stosunku pracy lub utrzymania innego stosunku prawnego niż stosunek pracy (np. umowa-zlecenie) z innym pracodawcą.
 • Dochodzenia prawa do otrzymania informacji, które pracodawca ma obowiązek przekazać w terminie 7 lub 30 dni od dnia dopuszczenia pracownika do pracy.

Zwolnienie a okresy wypowiedzenia – co trzeba wiedzieć?

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony czy nieokreślony zależy od stażu pracy pracownika w firmie. Zasady te są następujące:

 • Do 6 miesięcy stażu pracy – okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie.
 • Od 6 miesięcy do 3 lat stażu pracy – okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc.
 • Powyżej 3 lat stażu pracy – okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące.

Staż pracy pracownika w firmie, czyli staż zakładowy, obejmuje również okresy poprzedniego zatrudnienia, w przypadku przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę. Uwzględnia się również wszystkie okresy zatrudnienia na podstawie umów o pracę łączących pracownika z tym samym pracodawcą, niezależnie od liczby umów czy przerw między nimi.

W przypadku umowę o pracę zawartej na okres próbny, zasady okresu wypowiedzenia są następujące:

 • Okres próbny nieprzekraczający 2 tygodni – okres wypowiedzenia wynosi 3 dni.
 • Okres próbny dłuższy niż 2 tygodnie – okres wypowiedzenia wynosi 1 tydzień.
 • Okres próbny trwający 3 miesiące – okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie.

Zwolnienia dyscyplinarne – powody. Co wymienia się najczęściej?

Do najczęstszych przyczyn zwolnień bez wypowiedzenia zalicza się:

 1. Naruszenie obowiązków pracowniczych: Pracownik nie wykonuje swoich obowiązków zgodnie z umową o pracę, regulaminem pracy lub przepisami wewnętrznymi firmy.
 2. Nadużycie alkoholu lub substancji psychoaktywnych: Pracownik znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających w czasie pracy, co może wpływać negatywnie na bezpieczeństwo i efektywność pracy.
 3. Kradzież lub defraudacja: Pracownik dopuszcza się kradzieży, defraudacji lub nielegalnego korzystania z mienia pracodawcy.
 4. Agresywne lub nieodpowiednie zachowanie: Pracownik stosuje agresywne lub nieodpowiednie zachowanie w miejscu pracy, wobec współpracowników czy przełożonych.
 5. Mobbing lub dyskryminacja: Pracownik dopuszcza się mobbingu lub dyskryminacji wobec innych pracowników.
 6. Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa: Ujawnienie poufnych informacji, tajemnic handlowych lub innych danych chronionych przedsiębiorstwa.
 7. Brak lojalności: Pracownik działa na niekorzyść pracodawcy, np. prowadząc konkurencyjny biznes w trakcie zatrudnienia.
 8. Ciężkie naruszenie zasad BHP: Ignorowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, co zagraża życiu lub zdrowiu pracownika oraz innych osób.