Polityka prywatności

Polityka prywatności

Lee Hecht Harrison Polska sp. z.o.o. („LHH”, „my” lub „nas”) zobowiązuje się do ochrony i poszanowania prywatności Użytkownika.

Niniejsza Polityka (wraz z innymi dokumentami, o których mowa w niniejszym dokumencie) opisuje, jakie dane osobowe gromadzimy oraz w jaki sposób przetwarzamy i chronimy dane osobowe, gdy Użytkownik odwiedza stronę https://lhhpolska.pl  („Witryna”). Polityka ta opisuje również  możliwe opcje w zakresie wykorzystania, dostępu i korygowania swoich informacji.

 

 

Dane osobowe, które możemy zbierać

 • Podczas wizyt Użytkownika w Witrynie będziemy gromadzić jego dane osobowe, w tym między innymi dane o aktywności na stronie, dane o lokalizacji, blogi internetowe, treści z ankiet i formularzy kontaktowych oraz inne dane komunikacyjne oraz o zasobach, do których Użytkownik ma dostęp. Gromadzenie przez nas tych danych osobowych usprawni w przyszłości korzystanie przez Użytkownika z treści dostępnych w Witrynie, ponieważ będziemy w stanie zasugerować Treści, które są dla niego istotne w oparciu o lokalizację, z której uzyskiwany jest dostęp do Witryny.
 • Będziemy gromadzić wszelkie informacje przekazywane podczas korzystania z naszych formularzy kontaktowych (na przykład „Skontaktuj się z nami” lub „Zapisz się do naszego newslettera”). Podanie danych osobowych za pośrednictwem naszych formularzy kontaktowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym; należy jednak pamiętać, że pola oznaczone gwiazdką (*) są polami obowiązkowymi, ponieważ potrzebujemy tych informacji, aby spełnić lub odpowiedzieć na dane żądanie. Inne informacje lub dane osobowe udostępniane nam podczas wypełniania formularzy kontaktowych Użytkownik podaje według własnego wyłącznego uznania. W przypadku kontaktu z nami zachowamy zapis tej korespondencji.
 • Danych osobowych używamy do działań z obszaru marketingu bezpośredniego za pośrednictwem poczty e-mail, jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę w odpowiednim formularzu kontaktowym. W dowolnym momencie można zrezygnować z otrzymywania przyszłych komunikatów marketingowych.
 • Możemy również przechowywać pliki cookie, jak opisano to bardziej szczegółowo w naszej [Polityce dotyczącej plików cookie] Polityka dotycząca plików cookie

Wykorzystanie danych osobowych

Dane osobowe będą przez nas gromadzone i przetwarzane, aby:

 • jak najlepiej dostosować Treść i zasoby do preferencji Użytkownika;
 • odpowiedzieć na prośbę lub pytania Użytkownika po skontaktowaniu się z nami;
 • wysyłać inne informacje – takie jak o nadchodzących wydarzeniach  lub newslettery LHH – które mogą zainteresować Użytkownika;
 • pomóc nam w tworzeniu, publikowaniu i ulepszaniu Treści, które są najbardziej odpowiednie dla Użytkownika;
 • zapewnić, aby Treści dostarczane za pośrednictwem Witryny były prezentowane w sposób najbardziej efektywny dla Użytkownika i posiadanego urządzenia;
 • umożliwić korzystanie z interaktywnych funkcji naszej Witryny, jeśli Użytkownik się na to zdecyduje;
 • dalej rozwijać i ulepszać Witrynę oraz systemy, zapewniając tym samym wyższą jakość obsługi.

Wykorzystanie przez nas danych w sposób opisany powyżej jest dozwolone na mocy obowiązujących przepisów o ochronie danych, ponieważ jest to:

 • niezbędne dla naszych prawnie uzasadnionych interesów związanych z realizacją celów określonych powyżej, przy czym interesy takie w każdym przypadku nie mają charakteru nadrzędnego w stosunku do interesów Użytkownika w zakresie prywatności;
 • w pewnych przypadkach konieczne do wypełnienia naszych obowiązków prawnych lub regulacyjnych, takich jak ujawnianie informacji władzom, organom regulacyjnym lub organom rządowym; lub
 • w pewnych przypadkach niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz, gdy wykorzystujemy szczególne kategorie danych osobowych, niezbędne do ustalenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub gdy przetwarzanie dotyczy danych osobowych znajdujących się w domenie publicznej;
 • w ograniczonych okolicznościach przetwarzane za wyrażaną od czasu do czasu przez Użytkownika zgodą, na przykład w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych i aktualności za pośrednictwem poczty elektronicznej. Więcej informacji na temat komunikacji B2B można znaleźć w sekcji „Komunikacja w celach marketingowych” poniżej.

Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji wyłącznie za pomocą automatycznych środków bez wdrożenia odpowiednich środków ochrony praw, wolności i uzasadnionych interesów Użytkownika.

Okresy przechowywania danych osobowych zależą od celu, w jakim dane są przetwarzane, oraz od narzędzi ich przetwarzania. W ramach niniejszej Polityki nie jest możliwe przedstawienie różnych okresów przechowywania w jednym określonym formacie. Kryteria stosowane do określenia obowiązującego okresu przechowywania są następujące: dane osobowe określone w niniejszych zasadach będziemy przechowywać tak długo, jak (i) jest to konieczne dla danego celu, (ii) jest to niezbędne do utrzymywania relacji biznesowych z Użytkownikiem, (iii) Użytkownik wyraził zgodę i/lub (iv) jest to wymagane przez obowiązujące ustawowe przepisy dotyczące przechowywania danych.  

Udostępnianie stronom trzecim

Aby usprawnić efektywne wykorzystanie danych oraz zapewnić Użytkownikowi treść i/lub zasoby, możemy ujawnić dane stronom trzecim. Tym niemniej, ujawnienie takie odbywa się wyłącznie w następujących okolicznościach:

 • Naszym dostawcom, wykonawcom i agentom: od czasu do czasu możemy angażować lub zatrudniać inne firmy lub osoby do wykonywania zadań w naszym imieniu. Może to być na przykład hosting i/lub utrzymywanie treści Witryny, udostępnianie określonych funkcji Witryny lub świadczenie usług marketingowych. W niektórych krajach angażujemy strony trzecie do działania w naszym imieniu na podstawie umowy licencyjnej, a jeśli określone żądanie dostępu do danych dotyczy usług lub zadań, które wykonują, udostępnimy takie dane osobowe, jakie mogą być im potrzebne do realizacji tego żądania. Wszyscy tacy odbiorcy będą mieli dostęp do danych osobowych tylko w zakresie wymaganym do wykonania przez nich swoich zadań i nie mogą wykorzystywać oni takich danych osobowych do jakichkolwiek innych celów. Odbiorcy ci będą podlegać umownym zobowiązaniom do zachowania poufności.
 • Innym podmiotom należącym do Grupy Adecco, w tym naszym podmiotom stowarzyszonym LHH (tj. wszelkie firmy bezpośrednio lub pośrednio kontrolowane przez Adecco), w tym ich dostawcom, wykonawcom i agentom, którzy mogą być zaangażowani w dostarczanie Witryny lub treści, w celu stworzenia nam możliwości zapewnienia wyższego poziomu obsługi lub, po prostu, udzielenia odpowiedzi na żądania Użytkownika (np. w przypadku korzystania z formularzy kontaktowych). Lista firm LHH znajduje się tutaj: https://www.lhh.com/office-locator, a lista spółek wchodzących w skład Grupy Adecco jest przedstawiona tutaj https://www.adeccogroup.com/worldwide-locations/.
 • Agencjom rządowym, policji, organom regulacyjnym lub organom ścigania, jeśli uznamy, że jesteśmy do tego prawnie zobowiązani lub upoważnieni lub byłoby to rozważne.

Adresy IP i pliki cookie

W celu administrowania systemem zbieramy informacje o komputerach Użytkowników, w tym (jeśli są dostępne) takich jak adres IP, system operacyjny i typ przeglądarki. Są to dane statystyczne dotyczące działań i wzorców przeglądania naszych użytkowników i nie identyfikują Użytkownika ani żadnej konkretnej osoby.

Z tego samego powodu możemy uzyskać informacje o ogólnym korzystaniu z Internetu przez Użytkownika za pomocą pliku cookie, który jest przechowywany na danym urządzeniu. Pliki cookie pomagają nam ulepszać Witrynę oraz dostarczać lepsze i bardziej spersonalizowane treści. Więcej informacji na temat korzystania przez nas z plików cookie w Witrynie znajduje się w naszej [Polityce dotyczącej plików cookie] Polityka dotycząca plików cookie

Jeśli komputer jest udostępniany innym osobom, radzimy nie wybierać opcji „zapamiętaj moje dane”, gdy taka opcja jest oferowana przez Witrynę.

Gdzie są przechowywane i przetwarzane dane osobowe.

Jak wyjaśniono powyżej w części „Udostępnianie stronom trzecim”, udostępniamy dane osobowe następującym stronom:

 • Zewnętrzni dostawcy, wykonawcy lub agenci: w przypadku, gdy korzystamy z usług zewnętrznego dostawcy, wykonawcy lub agenta, dane osobowe pozostają pod naszą kontrolą, a my dysponujemy odpowiednimi środkami kontroli bezpieczeństwa danych osobowych.
 • Inne spółki z Grupy Adecco, w tym nasze podmioty stowarzyszone LHH: zawarliśmy grupowe porozumienia, aby zapewnić, że dane osobowe nadal będą podlegać odpowiedniemu poziomowi ochrony.

Dokładamy wszelkich starań i podejmujemy niezbędne kroki, zapewniające, że dane osobowe są traktowane w bezpieczny sposób i zgodnie z niniejszą Polityką.

 

Transfery danych

Dane osobowe, które zbieramy na temat Użytkownika, możemy przekazywać odbiorcom (w tym podmiotom stowarzyszonym i stronom trzecim, jak opisano powyżej) w krajach innych niż kraj, w którym informacje zostały pierwotnie zebrane, w tym w Stanach Zjednoczonych. W krajach tych mogą obowiązywać inne przepisy dotyczące ochrony danych niż w kraju, w którym pierwotnie uzyskano je od Użytkownika. Na przykład przepisy tych krajów mogą nie gwarantować Użytkownikowi takich samych praw lub może nie istnieć tam organ nadzorujący prywatność, który byłby w stanie rozpatrzyć składane skargi. Przekazując dane odbiorcom w tych krajach, będziemy chronić te informacje zgodnie z opisem w niniejszej Polityce prywatności i przestrzegać obowiązujących wymogów prawnych, aby zapewnić odpowiednią ochronę przekazywania danych osobowych odbiorcom w krajach innych niż ten, w którym uzyskano je od Użytkownika.

W przypadku mieszkańców Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii przekażemy dane wyłącznie do krajów poza UE, które zdaniem Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni poziom ochrony, lub tam, gdzie wprowadzone zostały przez nas lub nasze podmioty stowarzyszone odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony prywatności danych. 

LHH nieustannie monitoruje okoliczności towarzyszące takim transferom, aby zapewnić, że w praktyce zapewniają one poziom ochrony, który jest zasadniczo równoważny z tym, jaki gwarantuje RODO.

W odniesieniu do transferu danych osobowych do Stanów Zjednoczonych Lee Hecht Harrison przestrzega zasad ramowych Tarczy Prywatności UE-USA i Szwajcaria-USA, opracowanych odpowiednio przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych i Komisję Europejską oraz Szwajcarskiego Federalnego Komisarza ds. Ochrony Danych i Informacji, dotyczących przekazywania danych osobowych z EOG, Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii do Stanów Zjednoczonych. W odniesieniu do danych osobowych otrzymanych lub przekazanych zgodnie z zasadami ramowymi Tarczy Prywatności LHH podlega uprawnieniom wykonawczym Federalnej Komisji Handlu USA. W pewnych sytuacjach możemy być zobowiązani do ujawnienia danych osobowych w odpowiedzi na uzasadnione prawnie żądania organów publicznych, w tym w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego lub organów ścigania. Aby uzyskać więcej informacji na temat programu Tarczy prywatności i wyświetlić certyfikat naszej firmy, prosimy odwiedzić stronę https://www.privacyshield.gov/. Firma Lee Hecht Harrison ponosi nadal odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych, które otrzymuje w ramach Tarczy Prywatności, a następnie przekazuje stronom trzecim działającym w jej imieniu.

Należy zauważyć, że pomimo unieważnienia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zasad ramowych Tarczy Prywatności UE-USA jako mechanizmu transferu danych osobowych między UE a USA w sprawie C-311/18, LHH zamierza utrzymać samocertyfikację w ramach Tarczy Prywatności UE-USA i nadal zobowiązuje się do przestrzegania zasad Tarczy Prywatności. Więcej informacji na temat dalszego zarządzania programem Tarczy Prywatności przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych można znaleźć na stronie https://www.privacyshield.gov/article?id=EU-U-S-Privacy-Shield-Program-Update.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności, Lee Hecht Harrison zobowiązuje się do rozpatrywania skarg dotyczących prywatności oraz gromadzenia lub wykorzystywania danych osobowych. W przypadku pytań lub skarg dotyczących niniejszej polityki prywatności, prosimy o kontakt z nami pod adresem:  kliknij tutaj.

 

Bezpieczeństwo danych

Pomimo podejmowanych przez nas starań, aby chronić dane osobowe, Użytkownik powinien mieć świadomość, że przekazywanie informacji przez Internet nie jest całkowicie bezpieczne i nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych osobowych przesyłanych do Witryny lub jakiejkolwiek strony trzeciej; z tego powodu każda transmisja odbywa się na własne ryzyko Użytkownika. Będziemy stosować ścisłe procedury operacyjne oraz odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi, zmianie, usunięciu lub przekazaniu danych osobowych.

 

Przysługujące prawa. Jak można uzyskać dostęp, skorygować i usunąć swoje dane osobowe

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych Użytkownikowi przysługują następujące prawa*:

 • Prawo dostępu i uzyskania kopii swoich danych osobowych: Użytkownik ma prawo zażądać potwierdzenia, czy przetwarzamy jakiekolwiek jego dane osobowe. W takim przypadku Użytkownik może mieć dostęp do swoich danych osobowych oraz pewnych informacji o sposobach ich przetwarzania. W niektórych przypadkach Użytkownik może zwrócić się z prośbą o dostarczenie kopii elektronicznej swoich danych osobowych.
 • Prawo do korygowania swoich danych osobowych: Jeśli Użytkownik jest w stanie udowodnić, że znajdujące się w naszym posiadaniu dane osobowe są nieprawidłowe, może poprosić o ich aktualizację lub skorygowanie w inny sposób.
 • Prawo do usunięcia danych osobowych / bycia zapomnianym: W niektórych okolicznościach Użytkownik ma prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych. Takie żądanie można przedłożyć w dowolnym momencie, a my ocenimy, czy powinno ono zostać uwzględnione, jednak prawo to podlega wszelkim prawom lub zobowiązaniom w zakresie przechowywania danych.  W sytuacjach, gdy zgodnie z prawem uznamy, że żądanie usunięcia danych osobowych musi zostać uwzględnione, usuniemy dane bez zbędnej zwłoki.
 • Sprzeciw wobec przetwarzania. W pewnych okolicznościach Użytkownik ma prawo sprzeciwić się sposobowi, w jaki przetwarzamy dane osobowe, w tym wprzypadku, gdy polegamy na uzasadnionym interesie biznesowym w takim przetwarzaniu lub prowadzimy działania z obszaru marketingu bezpośredniego.

Prawo do ograniczenia przetwarzania: Użytkownik ma prawo zażądania, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Danych osobowych, na przykład w okolicznościach, w których dokładność Danych osobowych jest kwestionowana.

 • Mieszkańcy stanu Kalifornia mają prawo zwrócić się do nas z prośbą o informację dotyczącą kategorii danych osobowych, które udostępniamy naszym podmiotom stowarzyszonym i/lub stronom trzecim w celach marketingowych, oraz podanie danych kontaktowych takich podmiotów stowarzyszonych lub stron trzecich. Należy pamiętać, że nikomu nie udostępniamy, nie sprzedajemy ani w żaden sposób nie przekazujemy danych osobowych w formie umożliwiającej identyfikację w celach marketingowych. Aby skorzystać ze swoich praw, należy kliknąć tutaj.  

W zakresie, w jakim przetwarzanie przez nas danych osobowych oparte jest na udzielonej zgodzie, Użytkownik ma również prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed otrzymaniem takiego wycofania.

Skargę związaną z przetwarzaniem przez nas danych osobowych Użytkownik może również wnieść do organu ochrony danych państwa członkowskiego, które jest miejscem jego zamieszkania, pracy lub domniemanego naruszenia praw.

*Wszystkie żądania podlegają obowiązującemu prawu. Zgodnie z obowiązującym prawem, przed przetworzeniem jakiegokolwiek żądania podejmiemy kroki w celu zweryfikowania tożsamości i żądania Użytkownika, w tym na przykład zwrócimy się z prośbą o podanie danych identyfikujących, informacji dotyczących konta, wcześniejszych kontaktów z nami i/lub innych dodatkowych informacji, które mogą być wymagane na mocy przepisów prawa.

 

Komunikacja w celach marketingowych.

Komunikaty marketingowe będziemy wysyłać Użytkownikowi jako osobie fizycznej tylko wtedy, gdy udzieli na to wyraźnej zgody. W przypadku udzielenia wyraźnej zgody Użytkownikowi będzie przysługiwać prawo do jej wycofania. Użytkownik może wycofać zgodę, odwiedzając portal usługowy, jeśli jest dostępny w ramach świadczonej usługi, lub wysyłając do nas wiadomość. Informacje, jak wysłać nam wiadomość, zamieszczono w sekcji „Skontaktuj się z nami.”

 

Komunikacja B2B. Jeśli Użytkownik reprezentuje naszego potencjalnego partnera lub klienta, przed zawarciem umowy z Adecco lub w trakcie relacji biznesowej pomiędzy Adecco a reprezentowanym podmiotem prawnym, możemy przetwarzać podstawowe dane kontaktowe Użytkownika (np. imię, nazwisko, stanowisko, nazwę firmy, adres e-mail i numer telefonu) w zakresie niezbędnym do realizacji naszych wspólnych relacji biznesowych. W przypadkach, gdy będzie to zgodne z prawem, możemy poszerzyć te informacje w celu zapewnienia ich dokładności. Przetwarzanie danych osobowych służy naszym zgodnym z prawem interesom, jakimi  są utrzymywanie i rozwijanie relacji biznesowych i bazy klientów oraz promowanie naszych produktów, usług i programów lojalnościowych. Generalnie nie można zrezygnować z tego rodzaju komunikacji, która nie jest związana z marketingiem, ale jest wymagana jedynie do utrzymania odpowiednich relacji biznesowych.

 

W celu nawiązania wstępnego kontaktu z odpowiednią osobą w firmie klienta lub innej organizacji, możemy uzyskać dane kontaktowe ze źródeł publicznych, w tym treści upublicznionych w serwisach społecznościowych. Jednak większość danych osobowych, które zbieramy i wykorzystujemy do celów marketingowych, dotyczy indywidualnych pracowników naszych klientów i innych firm, z którymi utrzymujemy relacje biznesowe. Komercyjna wiadomość e-mail wysyłana do osób fizycznych w firmie naszego klienta lub w innych firmach, z którymi chcemy rozwijać lub utrzymywać relacje biznesowe, jest wysyłana zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi marketingu i może obejmować sygnalizatory www, pliki cookie i podobne technologie, dzięki którym możemy dowiedzieć się, czy Użytkownik otwiera, odczytuje lub usuwa wiadomość, oraz określić linki, które może on kliknąć.  Łączymy te dane, aby lepiej ocenić i optymalizować doświadczenia Użytkownika w kontakcie  z LHH oraz realizować inne czynności opisane w naszej Polityce prywatności.

 

W dowolnym momencie można łatwo zrezygnować z otrzymywania dalszych komunikatów marketingowych. Wystarczy kliknąć opcję „anuluj subskrypcję” lub „zrezygnuj” u dołu wiadomości e-mail. Ponadto w dowolnym momencie można skorzystać z prawa do rezygnacji, kontaktując się z nami kliknij tutaj [●] i podając następujące informacje: swoje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, działania marketingowe, których dotyczy rezygnacja.

 

Inne witryny LHH

Oferujemy narzędzia i usługi online za pośrednictwem innych witryn internetowych, do których można uzyskać dostęp poprzez tę Witrynę, i które posiadają własne zasady ochrony prywatności regulujące sposób postępowania z danymi osobowymi podczas odwiedzania tych witryn.   

Zmiany w niniejszej Polityce

Warunki niniejszej Polityki mogą od czasu do czasu ulegać zmianie. Wszelkie istotne zmiany w niniejszej Polityce opublikujemy poprzez zamieszczanie odpowiednich powiadomień w niniejszej Witrynie lub kontaktując się za pomocą innych kanałów komunikacji. 

Kontakt

Pytania, uwagi i prośby dotyczące niniejszej Polityki są mile widziane i należy je kierować do nas pocztą na adres:  Lee Hecht Harrison Polska sp. z.o.o., Chocimska 4, 00-791, Warszawa, lub klikając tutaj.

Można skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych lub poprosić o kopię mechanizmów związanych z konkretnym przekazaniem danych osobowych, klikając tutaj.

Data: 1 września 2020