Polityka prywatności

Polityka prywatności

Firma Lee Hecht Harrison Polska sp. z.o.o i/lub jej odpowiednie podmioty afiliowane (określane tutaj jako „LHH”, „firma”, „nasza firma” lub „nasze”) zobowiązuje się do ochrony i poszanowania prywatności użytkownika.

Niniejsza Polityka (wraz z innymi dokumentami, o których mowa w niniejszym dokumencie) opisuje, jakie dane osobowe gromadzimy oraz w jaki sposób przetwarzamy i chronimy dane osobowe, gdy Użytkownik odwiedza stronę https://www.lhhpolska.pl  („Witryna”). Polityka ta opisuje również  możliwe opcje w zakresie wykorzystania, dostępu i korygowania swoich informacji.

 

Dane osobowe, które możemy zbierać

 • Podczas wizyt Użytkownika w Witrynie będziemy gromadzić jego dane osobowe, w tym między innymi dane o aktywności na stronie, dane o lokalizacji, blogi internetowe, treści z ankiet i formularzy kontaktowych oraz inne dane komunikacyjne oraz o zasobach, do których Użytkownik ma dostęp. Gromadzenie przez nas tych danych osobowych usprawni w przyszłości korzystanie przez Użytkownika z treści dostępnych w Witrynie, ponieważ będziemy w stanie zasugerować Treści, które są dla niego istotne w oparciu o lokalizację, z której uzyskiwany jest dostęp do Witryny.
 • Będziemy gromadzić wszelkie informacje przekazywane podczas korzystania z naszych formularzy kontaktowych (na przykład „Skontaktuj się z nami” lub „Zapisz się do naszego newslettera”). Podanie danych osobowych za pośrednictwem naszych formularzy kontaktowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym; należy jednak pamiętać, że pola oznaczone gwiazdką (*) są polami obowiązkowymi, ponieważ potrzebujemy tych informacji, aby spełnić lub odpowiedzieć na dane żądanie. Inne informacje lub dane osobowe udostępniane nam podczas wypełniania formularzy kontaktowych Użytkownik podaje według własnego wyłącznego uznania. W przypadku kontaktu z nami zachowamy zapis tej korespondencji.
 • Od czasu do czasu firma LHH zwraca się o udzielenie informacji za pomocą ankiet. Udział w ankietach jest całkowicie dobrowolny. Użytkownik decyduje o tym, czy chce wziąć udział i ujawnić informacje, czy też nie. Informacje, o które użytkownik jest proszony, mogą obejmować dane demograficzne, takie jak kod pocztowy i przedział wiekowy. Specjalne kategorie danych osobowych użytkownika (takie jak m.in. szczegóły dotyczące rasy i pochodzenia etnicznego, religii i przekonań filozoficznych, życia płciowego, orientacji seksualnej, opinii politycznych, przynależności do związków zawodowych, informacje o stanie zdrowia, a także dane genetyczne i biometryczne) lub informacje o wyrokach skazujących za przestępstwa i wykroczenia są przez naszą firmę zbierane tylko za wyraźną zgodą użytkownika i tylko jeśli są istotne z punktu widzenia ankiety. Dane te są dostępne tylko dla niewielkiej liczby pracowników firmy LHH odpowiedzialnych za prowadzenie konkretnej ankiety lub administrowanie nią. Informacje z ankiety będą wykorzystywane do doskonalenia usług firmy LHH, opracowywania nowych produktów i usług, agregowania trendów i zjawisk branżowych oraz zapewnienia zgodności z przepisami.
 • Danych osobowych używamy do działań z obszaru marketingu bezpośredniego za pośrednictwem poczty e-mail, jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę w odpowiednim formularzu kontaktowym. W dowolnym momencie można zrezygnować z otrzymywania przyszłych komunikatów marketingowych.
 • Możemy również przechowywać pliki cookie, jak opisano to bardziej szczegółowo w naszej Polityce dotyczącej plików cookie Polityka dotycząca plików cookie

Wykorzystanie danych osobowych

Dane osobowe będą przez nas gromadzone i przetwarzane, aby:

 • jak najlepiej dostosować Treść i zasoby do preferencji Użytkownika;
 • odpowiedzieć na prośbę lub pytania Użytkownika po skontaktowaniu się z nami;
 • wysyłać inne informacje – takie jak o nadchodzących wydarzeniach  lub newslettery LHH – które mogą zainteresować Użytkownika;
 • pomóc nam w tworzeniu, publikowaniu i ulepszaniu Treści, które są najbardziej odpowiednie dla Użytkownika;
 • zapewnić, aby Treści dostarczane za pośrednictwem Witryny były prezentowane w sposób najbardziej efektywny dla Użytkownika i posiadanego urządzenia;
 • umożliwić korzystanie z interaktywnych funkcji naszej Witryny, jeśli Użytkownik się na to zdecyduje;
 • dalej rozwijać i ulepszać Witrynę oraz systemy, zapewniając tym samym wyższą jakość obsługi.
 • w przypadku naszych kontaktów biznesowych, w celu ustanowienia lub wzmocnienia relacji biznesowych z użytkownikiem. Może to obejmować informowanie użytkownika o naszych usługach, produktach i wydarzeniach, które mogą być dla niego wartościowe.

Wykorzystanie przez nas danych w sposób opisany powyżej jest dozwolone na mocy obowiązujących przepisów o ochronie danych, ponieważ jest to:

 • niezbędne dla naszych prawnie uzasadnionych interesów związanych z realizacją celów określonych powyżej, przy czym interesy takie w każdym przypadku nie mają charakteru nadrzędnego w stosunku do interesów Użytkownika w zakresie prywatności;
 • w pewnych przypadkach konieczne do wypełnienia naszych obowiązków prawnych lub regulacyjnych, takich jak ujawnianie informacji władzom, organom regulacyjnym lub organom rządowym; lub
 • w pewnych przypadkach niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz, gdy wykorzystujemy szczególne kategorie danych osobowych, niezbędne do ustalenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub gdy przetwarzanie dotyczy danych osobowych znajdujących się w domenie publicznej;
 • w ograniczonych okolicznościach przetwarzane za wyrażaną od czasu do czasu przez Użytkownika zgodą, na przykład w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych i aktualności za pośrednictwem poczty elektronicznej. Więcej informacji na temat komunikacji B2B można znaleźć w sekcji „Komunikacja w celach marketingowych” poniżej.

Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji wyłącznie za pomocą automatycznych środków bez wdrożenia odpowiednich środków ochrony praw, wolności i uzasadnionych interesów Użytkownika.

Okresy przechowywania danych osobowych zależą od celu, w jakim dane są przetwarzane, oraz od narzędzi ich przetwarzania. W ramach niniejszej Polityki nie jest możliwe przedstawienie różnych okresów przechowywania w jednym określonym formacie. Kryteria stosowane do określenia obowiązującego okresu przechowywania są następujące: dane osobowe określone w niniejszych zasadach będziemy przechowywać tak długo, jak (i) jest to konieczne dla danego celu, (ii) jest to niezbędne do utrzymywania relacji biznesowych z Użytkownikiem, (iii) Użytkownik wyraził zgodę i/lub (iv) jest to wymagane przez obowiązujące ustawowe przepisy dotyczące przechowywania danych.

 

Udostępnianie stronom trzecim

Aby usprawnić efektywne wykorzystanie danych oraz zapewnić Użytkownikowi treść i/lub zasoby, możemy ujawnić dane stronom trzecim. Tym niemniej, ujawnienie takie odbywa się wyłącznie w następujących okolicznościach:

 • Naszym dostawcom, wykonawcom i agentom: od czasu do czasu możemy angażować lub zatrudniać inne firmy lub osoby do wykonywania zadań w naszym imieniu. Może to być na przykład hosting i/lub utrzymywanie treści Witryny, udostępnianie określonych funkcji Witryny lub świadczenie usług marketingowych. W niektórych krajach angażujemy strony trzecie do działania w naszym imieniu na podstawie umowy licencyjnej, a jeśli określone żądanie dostępu do danych dotyczy usług lub zadań, które wykonują, udostępnimy takie dane osobowe, jakie mogą być im potrzebne do realizacji tego żądania. Wszyscy tacy odbiorcy będą mieli dostęp do danych osobowych tylko w zakresie wymaganym do wykonania przez nich swoich zadań i nie mogą wykorzystywać oni takich danych osobowych do jakichkolwiek innych celów. Odbiorcy ci będą podlegać umownym zobowiązaniom do zachowania poufności.
 • Stosownym podmiotom afiliowanym firmy LHH (w tym dowolnym spółkom bezpośrednio lub pośrednio kontrolowanym przez Adecco): (włączając w to wszelkie firmy kontrolowane bezpośrednio i pośrednio przez Adecco) w celu poprawy jakości obsługi lub udzielenia odpowiedzi na żądania (np. gdy użytkownik korzysta z formularzy kontaktowych). Lista firm LHH znajduje się tutaj: https://www.lhh.com/office-locator, a lista spółek wchodzących w skład Grupy Adecco jest przedstawiona tutaj https://www.adeccogroup.com/worldwide-locations/.
 • Agencjom rządowym, policji, organom regulacyjnym lub organom ścigania, jeśli uznamy, że jesteśmy do tego prawnie zobowiązani lub upoważnieni lub byłoby to rozważne.
 • W ramach audytów due diligence związanych z fuzją, przejęciem lub inną transakcją handlową (lub przeprowadzeniem tych procesów) możemy ujawniać dane osobowe użytkowników potencjalnemu sprzedającemu lub nabywcy oraz ich doradcom.

 

Adresy IP i pliki cookie

W celu administrowania systemem zbieramy informacje o komputerach Użytkowników, w tym (jeśli są dostępne) takich jak adres IP, system operacyjny i typ przeglądarki. Są to dane statystyczne dotyczące działań i wzorców przeglądania naszych użytkowników i nie identyfikują Użytkownika ani żadnej konkretnej osoby.

Z tego samego powodu możemy uzyskać informacje o ogólnym korzystaniu z Internetu przez Użytkownika za pomocą pliku cookie, który jest przechowywany na danym urządzeniu. Pliki cookie pomagają nam ulepszać Witrynę oraz dostarczać lepsze i bardziej spersonalizowane treści. Więcej informacji na temat korzystania przez nas z plików cookie w Witrynie znajduje się w naszej [Polityce dotyczącej plików cookie] Polityka dotycząca plików cookie

Jeśli komputer jest udostępniany innym osobom, radzimy nie wybierać opcji „zapamiętaj moje dane”, gdy taka opcja jest oferowana przez Witrynę.

 

Gdzie są przechowywane i przetwarzane dane osobowe.

Jak wyjaśniono powyżej w części „Udostępnianie stronom trzecim”, udostępniamy dane osobowe następującym stronom:

 • Zewnętrzni dostawcy, wykonawcy lub agenci: w przypadku, gdy korzystamy z usług zewnętrznego dostawcy, wykonawcy lub agenta, dane osobowe pozostają pod naszą kontrolą, a my dysponujemy odpowiednimi środkami kontroli bezpieczeństwa danych osobowych.
 • Stosownym podmiotom afiliowanym firmy LHH (w tym dowolnym spółkom bezpośrednio lub pośrednio kontrolowanym przez Adecco): zawarliśmy grupowe porozumienia, aby zapewnić, że dane osobowe nadal będą podlegać odpowiedniemu poziomowi ochrony.

Dokładamy wszelkich starań i podejmujemy niezbędne kroki, zapewniające, że dane osobowe są traktowane w bezpieczny sposób i zgodnie z niniejszą Polityką.

 

Czy przesyłamy dane osobowe użytkownika poza granice kraju jego zamieszkania i tam je przechowujemy?

Dane osobowe użytkownika mogą być przesyłane do krajów innych niż kraj jego zamieszkania i tam przetwarzane. Dane osobowe użytkownika są przesyłane tylko do krajów, które zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych, zgodnie z definicjami Komisji Europejskiej, bądź w których zastosowano odpowiednie zabezpieczenia pozwalające chronić poufność danych osobowych użytkownika. Przekazując informacje użytkowników do odbiorców w tych krajach, zapewniamy ochronę ww. informacji w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności oraz zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.

 

Firma LHH wykorzystuje wzorcowe klauzule UE dotyczące danych przesyłanych z Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii do Stanów Zjednoczonych.

Firma LHH jest również uczestnikiem ramowego porozumienia Privacy Shield (Tarcza Prywatności) pomiędzy UE i USA oraz Szwajcarią i USA w zakresie zbierania, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych z krajów Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii, jednakże w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie nr C-311/18 firma LHH nie stosuje porozumienia Privacy Shield pomiędzy UE i USA jako podstawy prawnej dla przesyłania danych osobowych.

Firma LHH zaświadczyła przed Departamentem Handlu, że przestrzega zasad porozumienia Privacy Shield. Aby uzyskać więcej informacji na temat zasad porozumienia Privacy Shield i wyświetlić certyfikat naszej firmy, prosimy odwiedzić stronę https://www.privacyshield.gov/.

Zgodnie ze wspomnianymi zasadami firma LHH zobowiązuje się do rozpoznania skarg dotyczących gromadzenia lub wykorzystywania danych osobowych użytkownika. Osoby fizyczne z Unii Europejskiej (UE), Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii, które mają pytania lub chcą złożyć skargi dotyczące polityki prywatności firmy LHH w ramach porozumienia Privacy Shield, powinny najpierw skontaktować się bezpośrednio z firmą LHH, pisząc na adres privacy@lhh.com.

W przypadkach nierozstrzygniętych skarg firma LHH zobowiązuje się współpracować z panelem ustanowionym odpowiednio przez europejskie organa ochrony danych (DPA) lub szwajcarskim federalnym komisarzem ds. ochrony danych i informacji (FDPIC) oraz przestrzegać zaleceń przekazanych przez panel lub komisarza w sprawie danych osobowych przesyłanych z terytorium UE lub Szwajcarii.  Aby usprawnić obsługę skarg, osoby fizyczne na terenie UE mogą skontaktować się z krajowymi organami ochrony danych (DPA) lub skorzystać z formularza znajdującego się pod adresem: http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=42962. Osoby fizyczne w Wielkiej Brytanii mogą kontaktować się z Brytyjskim Komisarzem ds. Informacji, odwiedzając witrynę https://www.gov.uk/data-protection/make-a-complaint. Osoby fizyczne w Szwajcarii mogą kontaktować się ze Szwajcarskim Komisarzem ds. Informacji, odwiedzając witrynę https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home/the-fdpic/contact.html .

Wspomniana niezależna procedura rozwiązywania sporów jest bezpłatna dla osób fizycznych.

Pod pewnymi warunkami osoba fizyczna może powołać się na wiążący arbitraż w celu rozwiązania pozostałych skarg, które nie zostały rozstrzygnięte odpowiednio przez LHH, DPA lub FDPIC. Jeżeli osoba fizyczna formalnie powoła się na wiążący arbitraż, firma LHH będzie postępować zgodnie z postanowieniami określonymi w załączniku 1 do ramowego porozumienia Privacy Shield. Więcej informacji na temat wiążącego arbitrażu można znaleźć pod adresem https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction.

Zgodnie z oświadczeniem dotyczącym prywatności nasza firma może czasami przekazywać dane osobowe stronom trzecim w celu realizacji przez nie usług na naszą rzecz. W przypadku przekazania stronie trzeciej danych osobowych uzyskanych w ramach porozumienia Privacy Shield, dostęp, wykorzystanie i ujawnianie danych osobowych przez tę stronę trzecią muszą również odbywać się w zgodzie z naszymi obowiązkami wynikającymi z porozumienia Privacy Shield, a nasza firma ponosi odpowiedzialność w ramach porozumienia Privacy Shield za wszelkie naruszenia tych postanowień przez strony trzecie, chyba że udowodni, że nie odpowiada za zdarzenie prowadzące do szkody.

Firma LHH podlega uprawnieniom dochodzeniowym i wykonawczym amerykańskiej Federalnej Komisji Handlu (FTC) w zakresie zgodności oraz wykonania postanowień porozumień Privacy Shield oraz Swiss Privacy Shield. Firma LHH zobowiązana jest również do współpracy z organami ochrony danych Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), Wielkiej Brytanii i Szwajcarii. Nasza firma może być zobowiązana do ujawniania przetwarzanych danych osobowych użytkowników na mocy porozumienia Privacy Shield w odpowiedzi na prawnie umocowane żądanie organów administracji publicznej, w tym również w celu spełnienia wymogów agencji bezpieczeństwa narodowego lub organów ścigania.

 

Bezpieczeństwo danych

Pomimo podejmowanych przez nas starań, aby chronić dane osobowe, Użytkownik powinien mieć świadomość, że przekazywanie informacji przez Internet nie jest całkowicie bezpieczne i nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych osobowych przesyłanych do Witryny lub jakiejkolwiek strony trzeciej; z tego powodu każda transmisja odbywa się na własne ryzyko Użytkownika. Będziemy stosować ścisłe procedury operacyjne oraz odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi, zmianie, usunięciu lub przekazaniu danych osobowych.

 

Przysługujące prawa. Jak można uzyskać dostęp, skorygować i usunąć swoje dane osobowe

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych Użytkownikowi przysługują następujące prawa*:

 • Prawo dostępu i uzyskania kopii swoich danych osobowych: Użytkownik ma prawo zażądać potwierdzenia, czy przetwarzamy jakiekolwiek jego dane osobowe. W takim przypadku Użytkownik może mieć dostęp do swoich danych osobowych oraz pewnych informacji o sposobach ich przetwarzania. W niektórych przypadkach Użytkownik może zwrócić się z prośbą o dostarczenie kopii elektronicznej swoich danych osobowych.
 • Prawo do korygowania swoich danych osobowych: Jeśli Użytkownik jest w stanie udowodnić, że znajdujące się w naszym posiadaniu dane osobowe są nieprawidłowe, może poprosić o ich aktualizację lub skorygowanie w inny sposób.
 • Prawo do usunięcia danych osobowych / bycia zapomnianym: W niektórych okolicznościach Użytkownik ma prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych. Takie żądanie można przedłożyć w dowolnym momencie, a my ocenimy, czy powinno ono zostać uwzględnione, jednak prawo to podlega wszelkim prawom lub zobowiązaniom w zakresie przechowywania danych.  W sytuacjach, gdy zgodnie z prawem uznamy, że żądanie usunięcia danych osobowych musi zostać uwzględnione, usuniemy dane bez zbędnej zwłoki.
 • Sprzeciw wobec przetwarzania. W pewnych okolicznościach Użytkownik ma prawo sprzeciwić się sposobowi, w jaki przetwarzamy dane osobowe, w tym wprzypadku, gdy polegamy na uzasadnionym interesie biznesowym w takim przetwarzaniu lub prowadzimy działania z obszaru marketingu bezpośredniego.

Prawo do ograniczenia przetwarzania: Użytkownik ma prawo zażądania, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Danych osobowych, na przykład w okolicznościach, w których dokładność Danych osobowych jest kwestionowana.

 • Mieszkańcy stanu Kalifornia mają prawo zwrócić się do nas z prośbą o informację dotyczącą kategorii danych osobowych, które udostępniamy naszym podmiotom stowarzyszonym i/lub stronom trzecim w celach marketingowych, oraz podanie danych kontaktowych takich podmiotów stowarzyszonych lub stron trzecich. Niniejszym zapewniamy, że nie odsprzedajemy danych osobowych użytkowników stronom trzecim.
  Aby skorzystać ze swoich praw, należy kliknąć tutaj.

W zakresie, w jakim przetwarzanie przez nas danych osobowych oparte jest na udzielonej zgodzie, Użytkownik ma również prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed otrzymaniem takiego wycofania.

Skargę związaną z przetwarzaniem przez nas danych osobowych Użytkownik może również wnieść do organu ochrony danych państwa członkowskiego, które jest miejscem jego zamieszkania, pracy lub domniemanego naruszenia praw.

*Wszystkie żądania podlegają obowiązującemu prawu. Zgodnie z obowiązującym prawem, przed przetworzeniem jakiegokolwiek żądania podejmiemy kroki w celu zweryfikowania tożsamości i żądania Użytkownika, w tym na przykład zwrócimy się z prośbą o podanie danych identyfikujących, informacji dotyczących konta, wcześniejszych kontaktów z nami i/lub innych dodatkowych informacji, które mogą być wymagane na mocy przepisów prawa.

 

Komunikacja w celach marketingowych.

Komunikaty marketingowe będziemy wysyłać Użytkownikowi jako osobie fizycznej tylko wtedy, gdy udzieli na to wyraźnej zgody. W przypadku udzielenia wyraźnej zgody Użytkownikowi będzie przysługiwać prawo do jej wycofania. Użytkownik może wycofać zgodę, odwiedzając portal usługowy, jeśli jest dostępny w ramach świadczonej usługi, lub wysyłając do nas wiadomość. Informacje, jak wysłać nam wiadomość, zamieszczono w sekcji „Skontaktuj się z nami.”

 

Komunikacja B2B. Jeśli Użytkownik reprezentuje naszego potencjalnego partnera lub klienta, przed zawarciem umowy z Adecco lub w trakcie relacji biznesowej pomiędzy Adecco a reprezentowanym podmiotem prawnym, możemy przetwarzać podstawowe dane kontaktowe Użytkownika (np. imię, nazwisko, stanowisko, nazwę firmy, adres e-mail i numer telefonu) w zakresie niezbędnym do realizacji naszych wspólnych relacji biznesowych. W przypadkach, gdy będzie to zgodne z prawem, możemy poszerzyć te informacje w celu zapewnienia ich dokładności. Przetwarzanie danych osobowych służy naszym zgodnym z prawem interesom, jakimi  są utrzymywanie i rozwijanie relacji biznesowych i bazy klientów oraz promowanie naszych produktów, usług i programów lojalnościowych. Generalnie nie można zrezygnować z tego rodzaju komunikacji, która nie jest związana z marketingiem, ale jest wymagana jedynie do utrzymania odpowiednich relacji biznesowych.

W celu nawiązania wstępnego kontaktu z odpowiednią osobą w firmie klienta lub innej organizacji, możemy uzyskać dane kontaktowe ze źródeł publicznych, w tym treści upublicznionych w serwisach społecznościowych. Jednak większość danych osobowych, które zbieramy i wykorzystujemy do celów marketingowych, dotyczy indywidualnych pracowników naszych klientów i innych firm, z którymi utrzymujemy relacje biznesowe. Komercyjna wiadomość e-mail wysyłana do osób fizycznych w firmie naszego klienta lub w innych firmach, z którymi chcemy rozwijać lub utrzymywać relacje biznesowe, jest wysyłana zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi marketingu i może obejmować sygnalizatory www, pliki cookie i podobne technologie, dzięki którym możemy dowiedzieć się, czy Użytkownik otwiera, odczytuje lub usuwa wiadomość, oraz określić linki, które może on kliknąć.  Łączymy te dane, aby lepiej ocenić i optymalizować doświadczenia Użytkownika w kontakcie  z LHH oraz realizować inne czynności opisane w naszej Polityce prywatności.

W dowolnym momencie można łatwo zrezygnować z otrzymywania dalszych komunikatów marketingowych. Wystarczy kliknąć opcję „anuluj subskrypcję” lub „zrezygnuj” u dołu wiadomości e-mail. Ponadto w dowolnym momencie można skorzystać z prawa do rezygnacji, kontaktując się z nami kliknij tutaj [●] i podając następujące informacje: swoje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, działania marketingowe, których dotyczy rezygnacja.

 

Inne witryny LHH

Oferujemy narzędzia i usługi online za pośrednictwem innych witryn internetowych, do których można uzyskać dostęp poprzez tę Witrynę, i które posiadają własne zasady ochrony prywatności regulujące sposób postępowania z danymi osobowymi podczas odwiedzania tych witryn.

 

Zmiany w niniejszej Polityce

Warunki niniejszej Polityki mogą od czasu do czasu ulegać zmianie. Wszelkie istotne zmiany w niniejszej Polityce opublikujemy poprzez zamieszczanie odpowiednich powiadomień w niniejszej Witrynie lub kontaktując się za pomocą innych kanałów komunikacji.

 

Kontakt

Pytania, uwagi i prośby dotyczące niniejszej Polityki są mile widziane i należy je kierować do nas pocztą na adres:  Lee Hecht Harrison Polska sp. z.o.o., Chocimska 4, 00-791, Warszawa, lub klikając tutaj.

Można skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych lub poprosić o kopię mechanizmów związanych z konkretnym przekazaniem danych osobowych, klikając tutaj.

Data: 7 września 2021

Napisz do nas!

  Imię i Nazwisko: *
  Firma: *
  Adres email: *
  Telefon: *

  * - pole wymagane.

  Dziekujemy za kontakt!

  Odezwiemy się niebawem.