Warunki korzystania z serwisu

PRZEDMIOT I AKCEPTACJA
Niniejsze warunki użytkowania („Warunki użytkowania”) regulują zakres korzystania z (w tym dostęp do) niniejszej witryny internetowej obsługiwanej przez firmę Lee Hecht Harrison (zwaną dalej „LHH”, „my” lub „nas”), w tym z treści udostępnionych za pośrednictwem tej strony internetowej („Witryny”).

Każda osoba, która odwiedza Witrynę internetową („Użytkownik”), niniejszym akceptuje Warunki użytkowania obowiązujące w czasie wizyty Użytkownika na Witrynie i zgadza się przestrzegać rzeczonych Warunków użytkowania. Niniejsze Warunki użytkowania mogą czasem ulegać zmianie, a korzystanie z tej Witryny podlega bieżącym Warunkom użytkowania obowiązującym w dniu korzystania z witryny. Należy regularnie sprawdzać niniejsze Warunki użytkowania, aby upewnić się, że wyraża się na nie zgodę. Jeśli Użytkownik nie wyraża na nie zgody, prosimy o zaprzestanie korzystania z Witryny.

Treści udostępniane przez nas za pośrednictwem Witryny („Treści”) mogą podlegać warunkom szczególnym („Warunki szczególne”), które Użytkownik akceptuje za każdym razem, gdy uzyskuje dostęp do takich Treści. W razie konfliktu lub niespójności między niniejszymi Warunkami użytkowania a jakimikolwiek Warunkami szczególnymi, Warunki szczególne będą miały pierwszeństwo przed rzeczonymi Warunkami użytkowania. Za każdym razem, gdy Użytkownik wchodzi na Witrynę i sprawdza zawarte na niej Treści, akceptuje niniejsze Warunki użytkowania oraz wszelkie Warunki szczególne mające zastosowanie do tychże Treści.

Witryna internetowa nie stanowi ani nie może stanowić źródła doradztwa ani środka do ustanowienia jakichkolwiek relacji biznesowych między nami a Użytkownikiem. Dostęp do Witryny jest dozwolony na czas określony. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania lub zmiany udostępnianych na Witrynie Treści, bez uprzedniego powiadomienia. Od czasu do czasu możemy ograniczyć dostęp do niektórych sekcji lub do całej Witryny.

Nie jesteśmy zobowiązani do udostępniania Witryny i nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli z jakiejkolwiek przyczyny Witryna będzie całkowicie lub częściowo niedostępna w dowolnym momencie lub przez dowolny okres.

KORZYSTANIE Z WITRYNY
Użytkownik przyjmuje do wiadomości oraz dobrowolnie i jednoznacznie akceptuje fakt, iż korzystanie z Witryny odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika.

Użytkownik jest odpowiedzialny za dokonanie wszystkich niezbędnych uzgodnień w celu uzyskania dostępu do Witryny. Użytkownik jest również odpowiedzialny za zapewnienie, że wszystkie osoby, które uzyskują dostęp do Witryny za pośrednictwem jego połączenia internetowego, są świadome niniejszych Warunków użytkowania i wszelkich obowiązujących Warunków szczególnych, oraz że ich przestrzegają.

Jeśli Użytkownik wybierze lub otrzyma kod identyfikacyjny, hasło lub jakąkolwiek inną informację w ramach naszych procedur bezpieczeństwa, musi traktować te informacje jako poufne i nie wolno mu ich ujawniać osobom trzecim. Mamy prawo do unieważnienia w każdym czasie dowolnego kodu identyfikacyjnego użytkownika lub hasła – niezależnie od tego, czy zostały one wybrane przez Użytkownika, czy przez nas przydzielone – jeśli w naszym przekonaniu Użytkownik nie spełnia któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków użytkowania.

Korzystając z Witryny, Użytkownik wyraża zgodę na to, że nie będzie wykonywać żadnych czynności, które mogłyby zaszkodzić naszemu wizerunkowi, interesom lub prawom bądź wizerunkowi, interesom lub prawom któregokolwiek z naszych podmiotów stowarzyszonych („Spółki wchodzące w skład Grupy LHH”) lub które mogłyby uszkodzić, uczynić niefunkcjonalną lub przeciążyć Witrynę albo też w jakikolwiek sposób utrudnić normalne korzystanie z Witryny przez innych odwiedzających ją gości.

Wdrażamy uzasadnione środki bezpieczeństwa, odpowiednio dostosowane do potrzeb wykrywania obecności wirusów. Niemniej jednak Użytkownik musi zdawać sobie sprawę z tego, że istniejące środki bezpieczeństwa dla systemów komputerowych w Internecie nie są w pełni niezawodne i dlatego nie możemy zagwarantować całkowitego braku występowania wirusów lub jakichkolwiek innych elementów, jakie mogłyby powodować zmiany w systemach komputerowych Użytkownika (sprzęt i oprogramowanie) lub w danych i plikach zawartych w jego systemach.

TREŚĆ
Nie mamy obowiązku sprawdzania rzetelności Treści ani nie gwarantujemy jej użyteczności, dokładności, kompletności i adekwatności oraz/lub tego, że jest ona uaktualniona. Wyraźnie wykluczamy wszelką odpowiedzialność za błędy lub zaniechania w odniesieniu do Treści i Witryny, z wyjątkiem przypadków, gdy taka odpowiedzialność wynikać będzie z naszego oszukańczego postępowania lub rozmyślnego wprowadzenia w błąd lub z powodu śmierci bądź obrażeń ciała powstałych na skutek naszego zaniedbania.

Zamieszczenie Treści na Witrynie w żaden sposób nie stanowi świadczenia usług kadrowych ani usług żadnego innego typu. LHH i Spółki wchodzące w skład Grupy LHH jednoznacznie wykluczają wszelką odpowiedzialność za decyzje podejmowane przez Użytkownika w oparciu o Treść.

BRAK CHARAKTERU OFERTY BĄDŹ ZAPROSZENIA
Informacje podane na Witrynie nie stanowią oferty ani zaproszenia do zakupu lub sprzedaży, handlu lub dowolnej transakcji na jakichkolwiek papierach wartościowych Adecco. Inwestorzy nie powinni polegać na tych informacjach w celu podejmowania decyzji inwestycyjnych.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
Jesteśmy właścicielami wszystkich Treści publikowanych na Witrynie lub posiadamy licencję na ich wykorzystywanie. Wszystko, co Użytkownik widzi lub czyta na stronie internetowej (obrazy, zdjęcia, ilustracje, teksty, klipy wideo i inne materiały) jest chronione na całym świecie prawami autorskimi, prawami ochrony wzorów przemysłowych i znaków towarowych oraz innymi prawami własności intelektualnej. Użytkownik obowiązany jest przez cały czas przestrzegać wszystkich praw własności intelektualnej dotyczących Witryny i Treści, niezależnie od tego, czy stanowią one naszą własność, czy też własność dowolnej spółki wchodzącej w skład Grupy LHH lub strony trzeciej. Użytkownik nie może uzyskiwać ani próbować uzyskać żadnej treści za pomocą środków lub procedur innych niż te, które zostały mu udostępnione przez Witrynę.

W żadnym wypadku niniejsze Warunki użytkowania lub korzystanie z Witryny nie przyznają Użytkownikowi żadnych praw własności intelektualnej do Witryny lub Treści innych niż określone w niniejszym dokumencie lub w Warunkach szczególnych. W związku z powyższym, jednoznacznie zabronione jest powielanie, przekształcanie, rozpowszechnianie, upublicznianie lub udostępnianie, wyodrębnianie, ponowne wykorzystywanie, ponowne wysyłanie lub wykorzystywanie – w jakikolwiek sposób lub za pomocą jakiejkolwiek procedury – dowolnej części Witryny lub Treści, z wyjątkiem przypadków dozwolonych w niniejszych Warunkach użytkowania lub w odpowiednich Warunkach szczególnych, lub gdy zezwala na to obowiązujące prawo lub w przypadku wyraźnego upoważnienia udzielonego przez posiadacza odpowiednich praw.

LINKI I POWIĄZANIA
Na Witrynie mogą znajdować się linki do innych stron internetowych obsługiwanych przez niepowiązane z nami strony trzecie. Umieszczenie jakiegokolwiek linku do tego typu witryn stron trzecich nie oznacza naszej rekomendacji tychże serwisów i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakąkolwiek witrynę stron trzecich połączoną z lub dostępną z naszej Witryny. Nie dokonaliśmy sprawdzenia wszystkich serwisów połączonych z niniejszą Witryną i nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość lub rzetelność jakichkolwiek stron zewnętrznych lub wszelkich innych serwisów powiązanych z Witryną. Użytkownik wykorzystuje wszelkie linki do dowolnej strony zewnętrznej lub serwisu strony trzeciej na swoje własne ryzyko.

Wszelkie połączenie z Witryną ze strony internetowej osoby trzeciej wymaga naszej uprzedniej pisemnej zgody.

INFORMACJE OSOBISTE
Zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych Użytkownika podlega naszemu Oświadczeniu o ochronie prywatności, która zostało dołączone do niniejszych Warunków użytkowania. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z treścią naszego Oświadczenia o ochronie prywatności.

BRAK GWARANCJI, OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Nie gwarantujemy ani nie oświadczamy, że Witryna i/lub zawarte na niej Treści są rzetelne, kompletne, bezbłędne lub niezawodne, jak również że korzystanie z Witryny i/lub Treści nie naruszy praw stron trzecich. Nie gwarantujemy ani nie oświadczamy, że funkcjonalne aspekty Witryny i/lub Treści są wolne od błędów, ani że udostępniające je serwery nie zawierają wirusów ani innych szkodliwych elementów. Korzystanie z Witryny i/lub Treści odbywa się na własne ryzyko Użytkownika, a wszystko na Witrynie jest udostępniane w stanie, w jakim jest, i w miarę dostępności, bez jakiejkolwiek – wyraźnej lub dorozumianej – gwarancji. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, wynikowe lub jakiekolwiek inne straty wynikające z lub w związku z korzystaniem z Witryny lub Treści. Nie ponosimy, na przykład, żadnej odpowiedzialności za niemożność użytkowania, przerwę w działalności, utracone zyski lub utracone dane, bez względu na sposób działania.

OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I JURYSDYKCJA
Niniejsze Warunki użytkowania oraz wszelkie kwestie dotyczące tej Witryny i jej Treści podlegają prawu kraju, w którym Użytkownik otrzymuje usługi, oraz wyłącznej jurysdykcji sądów tego kraju.

POPRAWKI
Niniejsze Warunki użytkowania mogą czasem ulegać zmianie, a korzystanie z tej Witryny podlega bieżącym, obowiązującym w danym momencie warunkom korzystania z serwisu za każdym razem, gdy będzie się korzystać z Witryny i zamieszczonych na niej Treści. Należy regularnie sprawdzać wspomniane Warunki użytkowania, aby upewnić się co do znajomości ich treści. Poprawki będą obowiązywać dopiero po ich zamieszczeniu w treści niniejszych Warunków użytkowania.

Ostatnia aktualizacja: 23 maja 2018 r.

 

Napisz do nas!

  Imię i Nazwisko: *
  Firma: *
  Adres email: *
  Telefon: *

  * - pole wymagane.

  Dziekujemy za kontakt!

  Odezwiemy się niebawem.