Regulamin wydarzeń

Regulamin webinarów LHH Polska

 

1. Definicje

1.1. Webinary – rodzaj internetowego szkolenia prowadzonego i realizowanego za pomocą aplikacji Clickmeeting, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym spotkanie a uczestnikami, z wykorzystaniem wirtualnych narzędzi.

1.2. Serwis – strona internetowa https://www.lhhpolska.pl/pl służąca do rejestracji Uczestników i informacji o webinariach.

1.3. Aplikacja Clickmeeting –platforma przy użyciu której prowadzone są webinary.

1.4. Organizatorem webinarów dostępnych pod adresem https://www.lhhpolska.pl/pl jest firma  LEE HECHT HARRISON POLSKA SP. Z O.O. (LHH) Z SIEDZIBĄ PRZY UL. CHOCIMSKIEJ 4, 00-791 WARSZAWA, zwana dalej Organizatorem.

1.5. Uczestnik – to każda osoba fizyczna, która bierze udział w webinarach (szkoleniu) organizowanych przez Organizatora.

1.6. Rejestracja – to działania podjęte przez uczestnika w celu wzięcia udziału w webinarium, polegające na dobrowolnym wypełnieniu formularza na stronie serwisu i potwierdzeniu chęci udziału w webinarium poprzez kliknięcie w link przesłany przez organizatora.

2. Prawa Organizatora

2.1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania szkolenia w przypadku zdarzeń losowych oraz z powodów niezależnych od Organizatora. Działania te nie mogą stanowić podstawy do składania jakichkolwiek roszczeń ze strony uczestników.

2.2. Organizator zastrzega sobie prawo możliwości odmowy udzielenia dostępu do Webinarium  Pracowników firm konsultingowych, doradczych i szkoleniowych świadczących usługi bezpośrednio lub pośrednio konkurencyjne wobec usług LHH. Freelancerów, konsultantów prowadzącym działalność doradczą będącą pośrednio lub bezpośrednio konkurencyjną wobec usług Lee Hecht Harrison.

3. Proces rejestracji

3.1. Rejestracji dokonuje się poprzez formularz rejestracyjny dostępny każdorazowo po wejściu w dany temat webinarium, na stronie internetowej Serwisu. A następnie potwierdza się udział klikając na link przekazany droga mailową przez Organizatora pod podany w formularzu rejestracji adres mailowy. Akceptacja formularza rejestracyjnego przez Uczestnika stanowi potwierdzenie wyrażenia zgody na zasady Webinarów zawarte w niniejszym Regulaminie

4. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

4.1.Administratorem bazy danych osobowych jest firma LEE HECHT HARRISON POLSKA SP. Z O.O. (LHH) Z SIEDZIBĄ PRZY UL. CHOCIMSKIEJ 4, 00-791 WARSZAWA

4.2. Uczestnik, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym, oświadcza że są one zgodne z prawdą.

4.3. Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją umowy są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej „RODO” oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

4.4. Administrator zbiera następujące dane osobowe:

– imię i nazwisko,

– adres e-mail,

-Stanowisko

-Firma

– nr telefonu.

4.5 . Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i żądania usunięcia. W tym celu należy zwrócić się korespondencyjnie na adres LEE HECHT HARRISON POLSKA SP. Z O.O. (LHH) Z SIEDZIBĄ PRZY UL. CHOCIMSKIEJ 4, 00-791 WARSZAWA lub pisząc na adres; privacy@dbm.pl

4.6. Zgłoszenie przez Uczestnika wniosku o usunięcie przez Organizatora danych podawanych w formularzu rejestracyjnym, powoduje iż dalsze świadczenie usługi przez Serwis jest niemożliwe z przyczyn technicznych i w związku z tym równoważne z usunięciem konta Uczestnika.

4.7. Dane osobowe Klienta (uczestnika – do wyboru) będą przetwarzane w celu:

a.    wykonania Umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,

b.   ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z zawartej Umowy, na podstawie art. 6 ust. 1, lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,

c.    marketingu usług własnych Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1, lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

4.8. Dane osobowe Uczestnika będą udostępniane dostawcy platformy webinarium.

4.9. Dane osobowe uczestnika będą przetwarzane do momentu wyrażenia sprzeciwu co do przetwarzania danych w celach marketingowych.

4.10.Prawa Uczestnika związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a. Prawo do cofnięcia zgody:

Uczestnik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udziel. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Uczestnika  żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą. Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO

b. Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych:

Uczestnik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania swoich danych osobowych, w tym profilowania. Jeżeli sprzeciw Uczestnika okaże się zasadny i nie będzie innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, usunięte zostaną dane osobowe, wobec wykorzystania których Uczestnik wniósł sprzeciw.
Podstawa prawna: art. 21 RODO

c. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”):

Uczestnika ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych będzie traktowane jako żądanie usunięcia Konta i rozwiązanie umowy.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, na skutek wniesieniem sprzeciwu lub wycofania zgody, spółka może zachować dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz historię działań, dane te zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.

Podstawa prawna: art. 17 RODO

d. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych:

Uczestnik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich  danych osobowych. Zgłoszenie takiego żądania, do czasu jego rozpatrzenia może  uniemożliwić korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem.

Uczestnik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania swoich danych osobowych w następujących przypadkach:
a) gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – ich wykorzystanie zostanie ograniczone na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości danych i ich aktualizacji, nie dłużej jednak niż na 30 dni;
b) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Uczestnik zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
c) gdy dane osobowe Uczestnika przestały być niezbędne do celów, w których je zebrano, ale są one potrzebne Uczestnikowi  w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) gdy Uczestnik  wniósł sprzeciw wobec wykorzystania swoich danych – następuje ograniczenie przetwarzania na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację Uczestnika – ochrona interesów, praw i wolności Uczestnika przeważa nad interesami, które realizuje spółka, przetwarzając Twoje dane osobowe.
Podstawa prawna: art. 18 RODO

d.   Prawo dostępu do danych:

Uczestnik ma prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzane są jego dane osobowe, w szczególności:
a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przetwarzania  danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Uczestnikowi, o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
c) uzyskać kopię swoich danych osobowych.
Podstawa prawna: art. 15 RODO

e.    Prawo do sprostowania danych:

Uczestnik ma prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Może tego dokonać samodzielnie w aplikacji. W odniesieniu do pozostałych danych osobowych ma  prawo żądać sprostowania danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).

Podstawa prawna: art. 16 RODO

f.    Prawo do przenoszenia danych:

Uczestnik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Uczestnik ma prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Dane osobowe zostaną wysłane w postaci pliku w formacie txt. Format txt jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.
Podstawa prawna: art. 20 RODO

g.   Czas realizacji żądań:

Jeżeli, Uczestnik występujesz z żądaniem, odmowa lub spełnienie  żądanie następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będzie można mogli spełnić żądania Uczestnika w ciągu miesiąca, to zostanie ono spełnione w ciągu dwóch kolejnych miesięcy po uprzednim poinformowaniu Uczestnika o zamierzonym przedłużeniu terminu.

h.   Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli  uważa, że jego prawo do ochrony danych osobowych na mocy RODO zostały naruszone

i.      Każda komunikacja w sieci może prowadzić do ujawnienia pewnych informacji na temat Uczestnika. Ponadto, każda informacja, którą Uczestnik udostępnia publicznie, będzie publicznie dostępna także dla innych osób. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie przez Uczestnika cudzych danych osobowych bądź za działania osób trzecich, którym Uczestnik przekazał lub udostępnił swoje dane lub treści. Uczestnik nie powinien  podawać swojego imienia i nazwiska, jak również innych informacji na swój temat np. adresu e-mail, hasła, loginu itp. innym podmiotom czy osobom, chyba że jest to konieczne do świadczenia Usług i wynika wyraźnie z Regulaminu.

5. Zobowiązania Uczestnika

5.1. Uczestnik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami etykiety, a w szczególności do:
a. działania w sposób nie naruszający praw innych Uczestników,
b. nieprzenoszenia na osoby trzecie prawa do korzystania z konta w Serwisie,
c. bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian niniejszego regulaminu i zapoznawania się z nimi.

7. Polityka prywatności

Odpowiednie zapisy znajdują się pod adresem: https://www.lhhpolska.pl/pl/content/polityka-prywatnosci

8. Warunki techniczne

1. Do korzystania z zawartości webinarium niezbędny jest komputer oraz stały dostęp do Internetu.

2. Zaleca się korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek internetowych.

3. W przypadku nieprawidłowego funkcjonowania platformy wymagane jest zainstalowanie dodatkowego oprogramowania na komputerze osobistym w postaci:

a) Adobe Flash Player

b) włączonymi obsługą JavaScript i plików Cookies.

9. Odpowiedzialność

9.1.Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu Serwisu nie leżące po stronie Organizatora lub spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Uczestników lub osób trzecich, a w szczególności za ewentualną utratę przechowywanych w nim danych.

9.2. Organizator zastrzega, że szkolenia przedstawiane w serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny, a Organizator nie ponosi odpowiedzialności:

a. za jakiekolwiek szkody spowodowane nieścisłościami w informacjach przekazywanych podczas szkoleń powstałe nie w wyniku zaniedbań lub złej woli Organizatora;
b. za jakiekolwiek szkody spowodowane odwołaniem lub przesunięciem terminu szkolenia;
c. za jakiekolwiek szkody spowodowane ujawnieniem danych osobowych Uczestnika zgodnie z prawem i za zgodą Uczestnika

11. Postanowienia końcowe

11.1 Regulamin niniejszego Serwisu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://www.lhhpolska.pl/pl

11.2 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w dowolnym momencie, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Webinarium.

11.3 Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną niedopuszczone do Webinarium

11.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
11.4.1 Nieprawidłowe korzystanie ze strony https://www.lhhpolska.pl/pl
11.4.2 Skutki nieprawidłowego korzystania ze strony https://www.lhhpolska.pl/pl przez Uczestników Webinarium
11.4.3 Przerwy w dostępie do strony https://www.lhhpolska.pl/pl
11.4.4 Nieprawidłowego korzystania przez Uczestnika z aplikacji Clickmeeting

11.5. Wysyłając formularz rejestracyjny Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Webinarów zawarte w niniejszym Regulaminie.

11.6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.

11.7 Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2018 r

 

Napisz do nas!

  Imię i Nazwisko: *
  Firma: *
  Adres email: *
  Telefon: *

  * - pole wymagane.

  Dziekujemy za kontakt!

  Odezwiemy się niebawem.